ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมธนารักษ์ รับนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

กรมธนารักษ์ รับนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมธนารักษ์ รับนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมธนารักษ์ รับนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 7,100 บาท

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคลสำนักบริหารกลาง ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์ สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ในวันทำการ เวลา 08.30-15.30 น. ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่าง ละ 2 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง ว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อและวันที่ เดือนปีกำกับไว้ด้วย หมายเหตุ ผู้สอบแข่งขันได้เมื่อจะได้รับการบรรจุจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วยลงวันที่ 01/12/2009 15:31:15
จำนวนผู้ชม 1348
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 03 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128453 คน