SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มสธ. รับนักวิชาการศึกษา

มสธ. รับนักวิชาการศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มสธ. รับนักวิชาการศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ มสธ. รับนักวิชาการศึกษา

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจาเงินรายได้ สานักทะเบียนและวัดผล ดังรายละเอียดการรับสมัครต่อไปนี้

1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา สานักทะเบียนและวัดผล จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างขั้นต่า 7,940 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2547 และ
2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา
2.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรม Microsoft office Word, Excel, PowerPoint, Access เป็นต้น
2.4 มีความรู้ความสามารถในการเขียน Web Page แบบ Dynamic

3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 3x4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 รูป
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
4.3 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียนพร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)

5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
5.1 จัดการฐานข้อมูลผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าสู่ระบบออนไลน์
5.2 จัดทา Web Site ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
5.3 จัดทาข้อมูลและโปรแกรมตรวจสอบปัญหาจากการรับสมัครนักศึกษา
5.4 จัดทาโปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาใหม่เพื่อใช้ในการรับสมัครนักศึกษา
5.5 จัดเตรียมข้อมูล จัดการฐานข้อมูลรองรับข้อมูลการชาระเงิน โดยระบบ Pay At Post
5.6 ให้คาปรึกษา/จัดการ และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 17 ธันวาคม 2552
ณ ป้ายประกาศชั้นล่างอาคารบริหารลงวันที่ 01/12/2009 15:30:08
จำนวนผู้ชม 1707
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ