SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสังคมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสังคมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์

ตามที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์
เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลารับสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 20,654 - 47,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ถ้าสำเร็จการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

2. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ จะต้องมีผลคะแนนความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper – Based Test) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ซึ่งให้สามารถเทียบเคียงผลการสอบจากแหล่งอื่นในระดับคะแนนที่เท่ากัน หรือต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยก่อนการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจดทะเบียนแล้ว

กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อน จึงจะประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยและสามารถจ้างได้

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 11 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน (ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ข้อมูลประวัติส่วนตัว
6. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
7. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 5 หน้า
8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกนวันที่ 14 มกราคม 2553
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน ชั้น 11 (ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
หรือทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 01/12/2009 15:28:56
จำนวนผู้ชม 1488
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ