ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สภากาชาดไทย รับพนักงานช่าง

สภากาชาดไทย รับพนักงานช่าง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สภากาชาดไทย รับพนักงานช่าง, ข้อมูลเกี่ยวกับ สภากาชาดไทย รับพนักงานช่าง

อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่างประจำอาคารสวางคนิเวศ อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่างๆ ของส่วนกลาง และจดบันทึก ให้บริการซ่อม เปลี่ยน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปาและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆที่ผู้สูงอายุเรียกใช้บริการ จัดเตรียมอุปกรณ์การจัดกิจกรรมภายในอาคารฯ ดูแลผู้ตรวจสอบจากบริษัทที่ให้บริการ
อาคารฯ ตามสัญญาจ้าง และผู้เข้าบริการงานช่างต่างๆ ภายในอาคารฯ อยู่เวร on call ตั้งแต่เวลา 17.30 – 07.30 น. ทำงาน 6 วันทำการ ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย อายุ 20-30 ปี
2) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือโยธา
4) ถ้ามีประสบการณ์ในงานช่างประจำอาคารชุดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. การรับสมัคร
2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054 หรือ http://www.redcross.or.th
2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป ติดที่ใบสมัครสอบ จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 รูป
2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิการศึกษา ปวช. จำนวน 20 บาท ปวส. จำนวน 30 บาท

3. เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่บอร์ดประกาศรับสมัครงาน ชั้นล่าง อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย และ http://www.redcross.or.th5. วิธีการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัครลงวันที่ 30/11/2009 12:19:05
จำนวนผู้ชม 1215
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54429 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน