SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักตรวจสอบภายใน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักตรวจสอบภายใน, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักตรวจสอบภายใน

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
นักตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ อัตรา
หน่วยงาน : ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. คุณวุฒิระดับปริญญาโท ด้านพาณิชยศาสตร์ การเงิน บัญชี การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์ การวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดการระบบสารสนเทศ
๒. ถ้ามีความรู้หรือประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
๔. มีความรู้พื้นฐานในการค้นหา สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
๕. มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารประกอบการวางแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. ประสานงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงชองส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
๓. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
๔. ดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
๕. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยง
๖. ประสานงานการจัดวางระบบและกลไก เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน
๗. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๐๐ บาท โดยพิจารณาตามคุณวุฒิ และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ หรือ ประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ.หรือ..Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol. ac.th/orpr/ และส่งใบสมัครไปที่..E-mail. Address: orswd@mahidol.ac.th หรือ opnct@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน” ไปที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr/


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 30/11/2009 12:18:10
จำนวนผู้ชม 1580
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ