ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน : กรมที่ดิน

รับสมัคร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน : กรมที่ดิน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ,รับสมัครงาน กรมที่ดิน , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ,รับสมัครงาน กรมที่ดิน

ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ที่ นร 1004.1/ว 7 ลงวันที่ 25
กันยายน 2551 และที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการพิมพ์ เงินเดือน 5,760 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการพิมพ์ เงินเดือน 7,100 บาท

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) จัดทำต้นฉบับทางการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การจัดพิมพ์สะดวก ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และสิ่งพิมพ์ที่ออกมามีความสวยงาม
(2) อัดเพลทแม่พิมพ์ด้วยเครื่องอัดเพลทและเครื่องยิงเพลท ถ่ายฟิล์ม Positive และ
Negative ล้างเพลทด้วยเครื่องล้างเพลท เพื่อทำแม่พิมพ์
(3) ตัดกระดาษด้วยเครื่องตัดกระดาษขนาดใหญ่ เพื่อไปใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
(4) พิมพ์แบบพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือเอกสาร
แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกรมที่ดิน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 2 ปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 3 ปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4. การรับสมัครคัดเลือก
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหา
และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 - 27
พฤศจิกายน 2552 ในวันราชการตามกำหนดเวลา ดังนี้
- ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น.
4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกในอัตราคนละ 200 บาท
และเมื่อสมัครคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมคัดเลือกจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ
เข้าคัดเลือกแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เพราะเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปใน
ทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมคัดเลือกแก่ผู้สมัครคัดเลือกสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร ของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน 1
ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" พร้อมทั้ง
ลงชื่อ และวันที่กำกับไว้ด้วย
4.4 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมา
ยื่น ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมที่ดินจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552
ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น3) กรมที่ดิน และทางเว็บไซต์ www.dol.go.th อินทราเน็ต
ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ข่าวการสอบ โดยกำหนดดำเนินการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

6. วิธีการคัดเลือก กำหนดดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการคัดเลือก
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8. การประกาศผลการคัดเลือก
เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว กรมที่ดินจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่
จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกคะแนนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

9. การขึ้นบัญชี
กรมที่ดินจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2553 (วันที่ 30 กันยายน 2553)

10. การบรรจุและแต่งตั้ง
(1) ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
และหากผู้ได้รับคัดเลือกประสงค์จะขอโอนไปรับราชการทางกรมที่ดินโดยผลการคัดเลือกนี้ ต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วัน นับแต่วันที่กรมที่ดินมีหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
(2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องอยู่ปฏิบัติงานกรมที่ดินไม่น้อย
กว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการลงวันที่ 25/11/2009 14:44:10
จำนวนผู้ชม 2891
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54349 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน