SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับนายทหารประทวน : กรมการขนส่งทหารบก

เปิดรับนายทหารประทวน : กรมการขนส่งทหารบก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับนายทหารประทวน ,เปิดสอบ กรมการขนส่งทหารบก, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับนายทหารประทวน ,เปิดสอบ กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 12 อัตรา รายละเอียดดังนี้

- นายสิบส่งกำลัง กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก

- พลขับรถกองยานพาหนะ กรมการขนส่งทหารบก

- ช่างยานยนต์ล้อ กองพันทหารขนส่งที่ 1 กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์

- พลขับรถ กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์

- ช่างประจำเฮลิคอปเตอร์ กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก

- ช่างซ่อมเครื่องยนต์กังหันไอพ่น กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก

- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ประกอบการบิน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก

- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก

- ช่างซ่อมโครงสร้าง กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก 4 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- บุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน หรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

- เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา-มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่การแปลงสัญชาติ

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

- ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการของหน่วยงานของรัฐ เพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง

- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท

- งดรับนายสิบทหารกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต.-จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการ

- งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

- สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงในการสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับการบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลัง

คุณสมบัติของผู้สมัครตามตำแหน่ง

- ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งนายสิบส่งกำลังกองคลัง กรมการขนส่งทหารบกรับสมัครทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3-5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และวุฒิ ม.3 มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

- ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งพลขับ รับสมัครทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3-5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และวุฒิ ปวช. สาขา วิชาช่างยนต์เท่านั้น และสามารถขับรถยนต์ได้ (แสดงใบขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร)

- ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์และช่างซ่อมโครงสร้างกองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกรับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3-5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และวุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์เท่านั้น และมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

- ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งช่างประจำเฮลิคอปเตอร์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กังหันไอพ่นและช่างซ่อมเครื่องยนต์ประกอบการบินกองการบิน กรมการ ขนส่งทหารบกรับสมัครทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3-5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และวุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์เท่านั้นและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

- สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นเรียกร้องสิทธิบรรจุตามที่ตนมีอยู่ไม่ได้

หลักฐานประกอบในการสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นำฉบับตัวจริงมาแสดงและถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

- หลักฐานการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา)

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา-มารดา

- ใบสำคัญทหารกองหนุน เช่น สด.8, สด.9, สด.43 อย่างใดอย่างหนึ่ง

- รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบมรณบัตรบิดา-มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)

- รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

- หลักฐานการสมัครถ้าปลอมแปลงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หากตรวจสอบพบในภายหลังหน่วยจะยกเลิกหรือเพิกถอนการบรรจุ

กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

- ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552 ในเวลาราชการ 08.30-15.30 น. สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โทร. 0-2241-0959 และ โทร.ทบ.94510ลงวันที่ 25/11/2009 14:13:59
จำนวนผู้ชม 2299
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ