SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร วุฒิปวช. - ปริญญาตรี : เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้

รับสมัคร วุฒิปวช. - ปริญญาตรี : เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ,รับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ,รับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้

ด้วยเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 2 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล เทศบาลตำบล
คลองท่อมใต้ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน มี 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา


2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายภาพทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
ก.โรงเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนข้อมูลจัดทำเว็บไซต์
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.มีความรู้ ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
3.มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งผู้ช่วยครู
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอกอนุบาล หรือปฐมวัย
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ค่าตอบแทนที่ได้รับ
3.1 ตำแหน่งผู้ช่วยครู อัตรา 7,940 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท 3.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตรา 5,080 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
4.1 กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน รับสมัครระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
4.2 การจำหน่ายใบสมัคร จำหน่ายใบสมัครระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2552 ในราคาชุดละ 50 บาท โดยสามารถซื้อใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทร 0-7569-9223
4.3 วิธีการยื่นใบสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่กำหนดตามข้อ 5 ทุกฉบับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบในข้อ 6 ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามข้อ 4.1

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจำนวน 1 รูป ติดในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป
5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5.4 ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
5.5 สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร หรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด อย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวน 1 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
5.6 สำเนาภาพถ่ายอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 1 ฉบับ
สำหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบ และ ไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 50 บาท และไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้สิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นได้

7. หลักสูตรการสอบ
ตำแหน่งผู้ช่วยครู
7.1 ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
7.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
7.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบความเหมาะสมโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้สมัครจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
7.4 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
7.5 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันสอบ สถานที่สอบ และการประกาศผลการสอบแข่งขัน
8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
8.2 สถานที่สอบ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
8.3 กำหนดการสอบแข่งขัน
ตำแหน่งผู้ช่วยครู
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- เวลา 13.00 – 15.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
- เวลา 09.00 - 11.00 น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- เวลา 13.00 – 15.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
8.4 ประกาศผลการสอบแข่งขัน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552
8.5 ประกาศตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2 ข้อ 8.3 และข้อ 8.4 จะประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้

9. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
10.1 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
10.2 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี
10.3 ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้ขึ้นบัญชีสอบขางขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นั้นไม่ขอสละสิทธิรับการบรรจุ และแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ละทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

11. การทำสัญญาจ้าง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการจ้างตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์จะยื่นใบสมัครเพื่อสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครตามวัน เวลา และสานที่ดังกล่าวได้ลงวันที่ 25/11/2009 14:11:34
จำนวนผู้ชม 1626
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ