ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาเอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาเอก, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

- วุฒิปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ

- มีประสบการณ์การบริหารงานวิชาการอย่างน้อย 5 ปี

2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ

- วุฒิปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ

- มีประสบการณ์การบริหารงานวิชาการอย่างน้อย 5 ปี

3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

- วุฒิปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ

4. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ

- มีประสบการณ์การบริหารงานวิชาการอย่างน้อย 5 ปี

5. รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ

- มีประสบการณ์การบริหารงานวิชาการอย่างน้อย 5 ปี

6. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ

- มีประสบการณ์การบริหารงานวิชาการ

7. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือมีตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิจัย/การวัดผลการศึกษา/การบริหารการศึกษา/สถิติประยุกต์

- มีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 3 ปี

8. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาห กรรม มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

9. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความถนัดในโปรแกรม Java

- มีประสบการณ์การบริหารงาน หรือพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี

10. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิจัย/สถิติ/เศรษฐศาสตร์

- มีประสบการณ์งานวิจัยอย่างน้อย 1 ปี

11. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีประสบการณ์การบริหารงานวิชาการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

12. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

13. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

14. อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15. อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ

16. อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/เศรษฐ ศาสตร์/สาขาคอมพิวเตอร์/IT/มัลติมีเดีย/การจัดการ/การจัดการอุตสาหกรรม/โลจิสติกส์

17. อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

18. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป

19. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาภาษาไทย การวัดผลการศึกษา จิตวิทยา วิจิตรศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม

- วุฒิปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์

20. อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

21. อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

22. อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

23. อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง

24. อาจารย์ประจำการปกครองท้องถิ่น

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเมืองการปกครอง การปกครองท้องถิ่น รัฐศาสตร์

25. อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

26. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาวารสารศาสตร์/การโฆษณาและประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์

27. อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

28. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลายอัตรา

29. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

30. อาจารย์ประจำสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิคดีไซน์

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาจีนธุรกิจ/มัลติมีเดีย/บริหารธุรกิจ/คณิต ศาสตร์/สถิติประยุกต์/ภาษาและวัฒนธรรม

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/มัลติมีเดีย/บริหารธุรกิจ (เฉพาะชาวต่างประเทศ)

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

31. อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

32. อาจารย์สอนดนตรีไทย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาดนตรีไทย

- หากมีประสบการณ์ทางด้านดนตรีไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

33. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิจัย/การวัดผลการศึกษา/สถิติประยุกต์

- มีประสบการณ์งานวิจัยอย่างน้อย 1 ปี

34. หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์หอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุ

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาประวัติศาสตร์/ประวัติศาสตร์ศิลปะ/โบราณคดี/การจัดการจดหมายเหตุ และเอกสาร/ไทยคดีศึกษา/วัฒนธรรมศึกษา/บริหารงาน-วัฒนธรรม/มานุษยวิทยา

- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

35. เจ้าหน้าที่บริการและจัดเลี้ยง

- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี

- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี วิชาการโรงแรม/โภชนาการอาหาร

- หากมีประสบการณ์ทำงานจัดเลี้ยงจะพิจารณา เป็นพิเศษ

36. เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

- มีประสบการณ์งานโสตฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

37. เลขานุการผู้บริหาร

- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์เลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

38. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์/ประวัติ ศาสตร์ศิลปะ/วัฒนธรรมศึกษา

39. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

- วุฒิปริญญาโท สาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

- มีประสบการณ์ทางด้านงานประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

40. นักจัดรายการวิทยุ

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์

- มีประสบการณ์การจัดรายการวิทยุ หากมีใบผู้ประกาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

41. เจ้าหน้าที่งานประชุม

- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาไทย

- มีความรู้ทางด้านภาษาไทยอยู่ในระดับดี

- มีประสบการณ์งานประชุมหรือเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

42. เจ้าหน้าที่นาฏศิลป์

- วุฒิปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ไทย/ศิลปะการแสดง

- หากมีประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

43. เจ้าหน้าที่ผลิต-รับส่งเอกสาร

- เพศชาย อายุ 22-35 ปี

- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

44. เจ้าหน้าที่บัญชี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

45. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวินัยการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

- หากมีประสบการณ์การดูแลนักเรียน/นักศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

46. เจ้าหน้าที่การเงิน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน/การบัญชี

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

47. เจ้าหน้าที่บริการจัดหางานและศึกษาต่อ

- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

48. แม่บ้าน หลายอัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิ

49. คนสวน หลายอัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7420-0339-40 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7425-3343 Website: http://www.hu.ac.th E-mail: jobs@hu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการลงวันที่ 20/11/2009 09:40:40
จำนวนผู้ชม 2311
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน