SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการจัดหางาน รับผู้ฝึกงานเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

กรมการจัดหางาน รับผู้ฝึกงานเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมการจัดหางาน รับผู้ฝึกงานเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมการจัดหางาน รับผู้ฝึกงานเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ด้วยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสมาคมพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติสำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเทศญี่ปุ่น (Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises, Japan: IMM Japan) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการ จัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศญี่ปุ่น โดยบันทึกความเข้าใจโครงการฝึกงานคนไทยในประเทศญี่ปุ่นดังกล่าว กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัคร และคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทาง และการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้ง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่นโดยมีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว

เพื่อให้การรับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นปี 2552 เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เหมาะสม ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นปี 2552 ประมาณ 100 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณลักษณะอาชีพและประเภทงาน IMM ประเทศญี่ปุ่นจะแจ้งลักษณะ ประเภทงาน และจำนวนผู้ฝึกงานที่ต้องการในแต่ละรุ่นตามความประสงค์ของสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการรับฝึกงานไทยเพื่อให้กรมการจัดหางานพิจารณาดำเนินการคัดเลือกตามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างกรมการจัดหางานกับสมาคมพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติสำหรับสถานประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็ก ประเทศญี่ปุ่น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นเพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 25 ปี ณ วันรับสมัคร

- วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์) และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ)

- ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

- พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับเกณฑ์ทหารแล้ว

- ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปรกติทางร่างกาย

- ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่เคยมีรายงานประวัติอาชญากรรม

- ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

- ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

- สายตาปรกติ (ไม่สวมแว่นตา) และตาไม่บอดสี

- สามารถรับผิดชอบค่าใช่จ่ายตามข้อ 4 อันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

3. ระยะเวลาฝึกงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ

3.1 IMM ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ)

3.2 IMM ประเทศญี่ปุ่น กำหนดระยะเวลา ฝึกงานสูงสุด 3 ปี โดยผู้ฝึกงานจะต้องฝึกงานกับสถานประกอบการที่รับผู้ฝึกงานที่ IMM จัดให้เท่านั้น โดยได้ค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน ดังนี้

1) ในปีแรก (เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12) ผู้ฝึกงาน แต่ละคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 80,000 เยน และสถานประกอบการที่รับผู้ฝึกงานจะจัดเตรียมที่พัก การประกันภัย ค่าพาหนะระหว่างที่พักกับสถานที่ฝึกงาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ให้

2) ในปีที่ 2 และปีที่ 3 (เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 36) ผู้ฝึกงานทางเทคนิคจะฝึกงานภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น (ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด) ระหว่างผู้ฝึกงานกับสถานประกอบการ แต่ผู้ฝึกงานจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เอง

3) ผู้ฝึกงานที่สำเร็จการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินพิเศษจำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกองอาชีพ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

3.3 IMM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ยประกันภัยผู้ฝึกงาน

4. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกงานรับผิดชอบ

1) ค่าโดยสาร ในระหว่างการฝึกอบรมก่อนเดินทาง

2) ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปประเทศ ญี่ปุ่น

3) ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง

4) ค่าวีซ่า

5) ค่าเบี้ยประกันและภาษีในช่วงปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นกำหนด

6) ค่าอาหารระหว่างการฝึกงาน ตั้งแต่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น

7) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเดือนแรกในประเทศญี่ปุ่น

5. การรับสมัคร ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

สมัครด้วยตนเองได้ที่

1) ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IMM ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

2) สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร

- ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเมื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8, สด.43 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3, รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนด ปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารต้องถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาดเอ 4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปรกติและตาไม่บอดสี

- ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการทันที ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบ สัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตร ไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจัดหางาน จังหวัดทุกจังหวัด และเว็บไซต์ http://lib.doe.go.th หรือ www.overseas.doe.go.th

วิธีการคัดเลือกและประกาศผล

- คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดข้างท้าย โดย จะพิจารณาผู้สมัครที่สามารถผ่านการคัดเลือกขั้นตอนต่าง ๆ และมีความเหมาะสมในการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นสำคัญ คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นที่สุด

วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร มีขั้นตอนดังนี้

1. สอบภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และด้านช่าง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) มีวิชาที่ใช้สอบดังนี้

1) วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 20 ข้อ 20 คะแนน

2) วิชาคณิตศาสตร์คิดเร็ว 20 ข้อ 20 คะแนน

3) วิชาความรู้ด้านช่าง 20 ข้อ 20 คะแนน

ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และด้านช่าง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนทั้ง 3 วิชารวมกัน

2. สอบภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีเนื้อหาวิชาดังนี้

1) การเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ 25 ตัวอักษร 25 คะแนน

2) การเขียนตัวอักษรคะตะคะนะ 25 ตัวอักษร 25 คะแนน

3) การจับคู่คำศัพท์ 25 คำ 50 คะแนน

ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนรวมการสอบภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครสอบสามารถขอรับตัวอย่างการเขียนภาษาญี่ปุ่นได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://lib.doe.go.th หรือ www.overseas.doe.go.th ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนทั้ง 2 ภาคไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ สอบได้ภาคความรู้ความสามารถด้านคณิต ศาสตร์ และด้านช่าง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา และสอบได้ภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนรวมการสอบภาษาญี่ปุ่นจึงจะเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและจะประกาศผลการทดสอบในวันเดียวกันที่ บอร์ดประชา สัมพันธ์ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที Push Ups (ดันพื้น) อย่างน้อย 25 ครั้งต่อเนื่องกัน และ Sit Ups (ลุก-นั่ง) อย่างน้อย 25 ครั้งต่อเนื่องกัน โดยจะประกาศ ผลการทดสอบในวันเดียวกันที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายใน บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ มหานคร

4. สอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ ทั่วไป การปรับตัว วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความเหมาะสมในการเป็นผู้ฝึกงานในโครงการ IMM ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบผลการทดสอบในทุกขั้นตอนด้วยตนเองเท่านั้น โดยผลการสอบคณิตศาสตร์คิดเร็ว ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ความรู้ด้านช่าง การเขียนอักษรฮิระงะนะ และคะตะคะนะ การจับคู่คำศัพท์และผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จะประกาศ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ทดสอบ ส่วนผลการคัดเลือกจะประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ มหานคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และเว็บไซต์ http://lib.doe.go.th หรือ www.overseas.doe.go.th

การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ มหานคร และเตรียมเงินจำนวน 2,500 บาท เพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพ จำนวน 1,500 บาท ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และทำหนังสือเดินทาง จำนวน 1,000 บาท ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

การอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

1. คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยกรมการจัดหางานจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมด้านวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 เดือน ตามหลักสูตรที่ IMM ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมการจัดหางานกำหนด

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมในศูนย์ฝึกอบรมตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยกรมการจัดหางาน จะเรียกชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อในลำดับไปเข้ารับการอบรมต่อไป

3. ในระหว่างการฝึกอบรม จะมีการประเมินผลผู้เข้าฝึกอบรมเดือนละ 1 ครั้ง ผู้ไม่ผ่านการประเมินผล คือผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและหรือปัญหาด้านความประพฤติ จะต้องออกจากการฝึกอบรมและการเข้าร่วมโครงการ

4. เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ก่อนเดินทางจะมีการทดสอบภาษาญี่ปุ่น ผู้ผ่านการทดสอบจึงจะมีสิทธิได้เดินทางไปอบรมด้านวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี และภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นอีก 4 สัปดาห์ โดยจะมีการทดสอบอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หากไม่ผ่านการทดสอบจะถูกส่งกลับประเทศไทย

การทำสัญญาฝึกงานและทำข้อบังคับ

- ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จะต้องทำสัญญาการฝึกงาน และต้องนำบิดา มารดาหรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมาทำสัญญาค้ำประกัน กับกรมการจัดหางานว่าจะไม่ยกเลิกการฝึกงาน หรือหลบหนี หรือกระทำการใดจนเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด

- คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และ IMM ประเทศญี่ปุ่น ขอสงวน สิทธิ์ที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทหรือข้อแย้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือก และการจัดส่งผู้ฝึกงานไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินการรับสมัครตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นการดำเนินการให้เปล่า โดยไม่ได้คิดค่าบริการ ใด ๆ ทั้งสิ้นลงวันที่ 20/11/2009 09:40:20
จำนวนผู้ชม 2519
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ