SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จังหวัดทหารบกพะเยา รับทหารกองหนุน

จังหวัดทหารบกพะเยา รับทหารกองหนุน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : จังหวัดทหารบกพะเยา รับทหารกองหนุน , ข้อมูลเกี่ยวกับ จังหวัดทหารบกพะเยา รับทหารกองหนุน

จังหวัดทหารบกพะเยา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายสิบประจำการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พลขับรถ (ชกท.640) แหล่งรวมรถสำนักงานขนส่งจังหวัดทหารบก (อัตรา สิบเอก) รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 3 (5,080 บาท)

2. พลขับรถ (ชกท.640) บก.รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (อัตรา สิบเอก) รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 3 (5,080 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ที่มีสัญชาติไทย และบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- มีอายุนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร

- มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้ และจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

- วุฒิ ม.3 เป็นอย่างต่ำ สำหรับผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด ให้นำคุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. มาแสดงเท่านั้น และจะต้องไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่

- เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการ ซึ่งระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2540 มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป ขนาดรอบอกไม่น้อยกว่า 76/79 เซนติเมตร

หลักฐานการรับสมัคร

- ใบสมัคร (ขอรับได้ที่หน่วยรับสมัคร)

- รูปถ่ายครึ่งตัว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา) ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- ทะเบียนกองประจำการ (สด.3) และหนังสือสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8)

- ทหารกองหนุนใช้ประวัติทหารบก (ทบ.100-075) ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

- หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาครั้งสุดท้าย ผู้รับรองจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- หลักฐานแสดงวิทยฐานะฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา และผู้สมัครฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ผู้ที่เป็นบุตรของข้าราชการทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพบก ซึ่งมีสิทธิได้รับการเพิ่มคะแนนตามที่กองทัพบกกำหนด ให้นำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร

- ใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หรือใบมรณบัตรของบิดามารดา (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์นำหลักฐานการสมัครมาได้ที่ ฝ่ายกำลังพลจังหวัดทหารบกพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. ที่กองบังคับการจังหวัดทหารบกพะเยาลงวันที่ 20/11/2009 09:39:05
จำนวนผู้ชม 2221
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ