SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.นครศรีธรรมราช รับ ปวช. - ปริญญาตรี

อบต.นครศรีธรรมราช รับ ปวช. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.นครศรีธรรมราช รับ ปวช. - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.นครศรีธรรมราช รับ ปวช. - ปริญญาตรี

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดดังนี้

ก. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 รวม 77 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ที่ ก.อบต., ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 18 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ที่ ก.อบต., ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว

4. เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

5. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

6. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง

7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ การ โรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

8. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 9 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

9. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 7 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

11. ช่างสำรวจ

- วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ

- วุฒิ ปวช. ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

12. ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

13. ช่างโยธา จำนวน 15 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

14. ช่างเขียนแบบ จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

ข. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 รวม 73 อัตรา

15. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

16. เจ้าพนักงานการประปา จำนวน 7 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

17. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

18. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง

19. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

- วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยวการโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

20. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 6 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ

- ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- วุฒิ ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย

21. ทันตสาธารณสุข

- วุฒิประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

22. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 20 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

23. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 12 อัตรา

- วุฒิ ปวท., อนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

24. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิ ปวท. ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุ การ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

25. นายช่างโยธา จำนวน 8 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตย กรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

26. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา

27. นายช่างเครื่องยนต์

- วุฒิ ปวท. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล หรือวุฒิ ปวส. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน

ค. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 รวม 40 อัตรา

28. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

29. นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้

30. นักวิชาการเกษตร จำนวน 7 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์

31. นิติกร จำนวน 9 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

32. บุคลากร จำนวน 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหาร รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

33. นักสังคมสงเคราะห์

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

34. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

35. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ (หนังสือรับรองผลการสอบ ภาค ก. จะต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน (ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ประกาศผลสอบ 24 พฤศจิกายน 2549 จะต้องสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ http://www.nakhonlocal.go.th หรือ http://test.nakhonlocal.go.th

2. กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกลงใน Floppy Disk เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกลงใน Floppy Disk ได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

5. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบจะออกเลขประจำตัวสอบให้โดยเรียงตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

6. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ถูกต้องได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 จนถึงวันสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ http://www.nakhonlocal.go.th หรือ http://test.nakhonlocal.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัครกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบให้แล้ว (เลขประจำตัวสอบจะมีการออกเลขให้อีกครั้ง หลังจากมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะระบุในใบสมัครสอบ) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมสอบ

- สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 จำนวน 100 บาท

- สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 200 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณี ใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรม เนียมการสอบให้แก่ผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้

ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5x2 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)ลงวันที่ 20/11/2009 09:37:13
จำนวนผู้ชม 4282
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ