SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันพระบรมราชชนก รับนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพระบรมราชชนก รับนักวิชาการเงินและบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันพระบรมราชชนก รับนักวิชาการเงินและบัญชี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันพระบรมราชชนก รับนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จะจ้างบุคคลเพื่อดำเนินงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน/อัตราค่าจ้าง กลุ่มงานการเงินและบัญชี อัตราจ้างเดือนละ 10,490 บาท

- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

ผู้ประสงค์จะรับจ้างงานให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 8 โทร. 0-2590-1919, 0-2591-8620 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเนาปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน)

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

- ใบรับรองแพทย์ลงวันที่ 18/11/2009 03:02:36
จำนวนผู้ชม 1298
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ