SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับพนักงานคุมประพฤติ,การเงิน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง

รับพนักงานคุมประพฤติ,การเงิน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับพนักงานคุมประพฤติ,การเงิน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับพนักงานคุมประพฤติ,การเงิน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม สงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เลขที่ 48 ถ.ยุติธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ชั้น 1 โทร. 0-7461-1118, 0-7461-2413 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตราดังนี้ กลุ่มงานบริการ 200 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป 200 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcriptof Records) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับลงวันที่ 16/11/2009 12:30:56
จำนวนผู้ชม 3275
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ