ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองพลทหารม้าที่ 1 รับทหารกองหนุน

กองพลทหารม้าที่ 1 รับทหารกองหนุน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กองพลทหารม้าที่ 1 รับทหารกองหนุน , ข้อมูลเกี่ยวกับ กองพลทหารม้าที่ 1 รับทหารกองหนุน

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พลขับรถ จำนวน 28 อัตรา

2. เสมียน จำนวน 2 อัตรา

3. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา

4. เสมียนกำลังพล จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานวิทยุโทรเลข จำนวน 1 อัตรา

6. พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ผู้สมัครตำแหน่งพลขับรถ ต้องเป็นทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถ้าใช้วุฒิปริญญาตรี ต้องไม่ขอใช้สิทธิ

- ผู้สมัครตำแหน่งเสมียนยุทธการ เสมียนกองร้อย เสมียนพิมพ์ดีด เสมียนกำลังพล พลสูทกรรม และพนักงานวิทยุโทรเลข ต้องเป็นทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถ้าใช้วุฒิปริญญาตรี ต้องไม่ขอใช้สิทธิ

- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นข้าราชการ ทหารประจำการ มารดาไม่มีสัญชาติไทยได้

- มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไข

- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลังได้

- งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในเดือน เม.ย. 52 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

- งดรับบรรจุผู้ที่มีประวัติคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท หากตรวจพบภายหลังจะถือว่า ผู้สมัครจงใจปกปิดข้อมูลกับทางราชการ จะต้องถูกถอนสิทธิในการสอบทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชา ธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

- ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

- กำลังพลผู้ที่สอบบรรจุได้แล้ว จะปรับย้ายภายในหน่วยต้องรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรับย้ายออกนอกหน่วยต้องรับราชการครบ 3 ปี

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงในวันรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง

2. สำเนาใบสุทธิ หรือใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง ตามคุณวุฒิของแต่ละตำแหน่ง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำใบมรณบัตรไปแสดงด้วย พร้อมฉบับจริง

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) และทะเบียนกองประจำการ (สด.3) พร้อมฉบับจริง

6. สำเนาประวัติทหารบก (ทบ.100-075) พร้อมฉบับจริง

7. หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย (ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ขั้นผู้บังคับกองพันขึ้นไปเป็นผู้รับรอง) ใช้ฉบับจริง อายุไม่เกิน 3 เดือน

8. ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ทหารประจำการ

9. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว และชื่อสกุล เป็นต้น

10. ค่าสมัคร จำนวน 100 บาท

กำหนดสถานที่และวันรับสมัคร

สถานที่ สมัครได้ที่ห้องโถงด้านทิศใต้ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5672-1934-6 ต่อ 70112 วัน เวลา ในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดการสอบคัดเลือก

1. วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552

- เวลา 08.30 น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง การแต่งกาย ชุดกีฬา (เสื้อคอกลม กางเกงขาสั้น รองเท้าผ้าใบ พร้อมถุงเท้า)

- เวลา 14.00 น. สอบภาควิชาการ ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ กองพลทหารม้าที่ 1

2. วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น. สอบสัมภาษณ์ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง การแต่งกาย ชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

- ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น ณ ห้องโถงด้านทิศใต้ กองบัญชาการ กองพล ทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (เว้นตำแหน่งพลขับรถ) รอผลการสอบใบขับขี่ทหาร จากกรมการขนส่งทหารบก

- เมื่อประกาศผลสอบ หรือเรียกบุคคลเพิ่มเติม ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ หากไม่มารายงานตัวภายใน 30 วัน ถือว่าบุคคลนี้ขอสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับต่อไปเข้ามารายงานตัวแทน

วิชาที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งพลขับรถ

1. วิชายานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร

2. วิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมต้น)

3. วิชาความรู้ทั่วไป

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องไปทดสอบขับรถยนต์ทางทหาร ที่กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพฯ (หากไม่ผ่านการทดสอบในขั้นนี้ถือว่าสอบตก)

วิชาที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งเสมียนยุทธการ เสมียนกองร้อย และเสมียนกำลังพล

- วิชาการปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) (Microsoft office Word) (Microsoft Office Excel)

- วิชาระเบียบงานสารบรรณ

- วิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมต้น)

- วิชาความรู้ทั่วไป

วิชาสอบคัดเลือก ตำแหน่งพลสูทกรรม

- วิชาโภชนาการ

- วิชาภาษาไทย

- วิชาความรู้ทั่วไป

วิชาที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานวิทยุโทรเลข

- วิชาสื่อสาร (ระดับมัธยมต้น)

- วิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมต้น)

- วิชาความรู้ทั่วไป

- วิชาความรู้ทั่วไป จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552ลงวันที่ 12/11/2009 14:59:19
จำนวนผู้ชม 2459
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน