SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับอาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาจารย์ กลุ่มภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน วรรณคดีจีน

2. อาจารย์ กลุ่มภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาจีน ภาษา ศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วิธีการสอนภาษาจีน หรือที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน

3. อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนศึกษาศาสตร์ พัฒนศาสตร์ การบริหารพัฒนา ประชากรและการพัฒนา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการพัฒนาสังคม

4. อาจารย์ กลุ่มสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการศึกษาสังคม ศาสตร์ สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษาหรือสังคมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนสังคม สังคมศึกษา

5. อาจารย์ กลุ่มบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีรับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2552 (ไม่เว้นวันหยุด ราชการ) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7621-1959, 240474-7 ต่อ 132

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตรารับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์

- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ หรือชุดครุยของมหา วิทยาลัย)

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน

- เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.34 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทางทหารไปด้วย

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านงาน ใบรับรองความรู้ความ สามารถพิเศษ

- ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 100 บาท (หากส่งหลักฐานทางไปรษณีย์กรุณาแนบธนาณัติส่งจ่ายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100 บาท)ลงวันที่ 12/11/2009 14:56:33
จำนวนผู้ชม 1475
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ