SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รับ 139 อัตรา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รับ 139 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รับ 139 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รับ 139 อัตรา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ จำนวน 139 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 42 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 45 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และภาษาอังกฤษนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

3. คนงาน จำนวน 52 อัตรา

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ

- ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 360.75 บาท

- ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 322.50 บาท

- ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 261.75 บาท

- ผู้ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงตำแหน่งคนงาน ให้ได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 230.75 บาท

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โดยกำหนดการยื่นสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันที่ยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ขนาด 3x4 ซม. โดยใช้กระดาษอัดรูปถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

- ไปรษณียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับเพศชาย) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส พร้อมฉบับจริง

หลักสูตรและวิธีการสอบ

พิจารณาให้ผู้สมัครสอบเข้าปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้สมัครโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงท่วงทีวาจาอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม การปรับตัว ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นลงวันที่ 12/11/2009 14:51:45
จำนวนผู้ชม 1668
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ