SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มณฑลทหารบกที่ 31 รับวุฒิม.3 - ปวช

มณฑลทหารบกที่ 31 รับวุฒิม.3 - ปวช | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มณฑลทหารบกที่ 31 รับวุฒิม.3 - ปวช, ข้อมูลเกี่ยวกับ มณฑลทหารบกที่ 31 รับวุฒิม.3 - ปวช

มณฑลทหารบกที่ 31 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ 2553 ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ช่างไฟฟ้า-ประปา (ชกท.355) ผยย.มทบ.31 (อัตรา ส.อ.)

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า

2. พลขับ (ชกท.640) แหล่งรวมรถ สขส.มทบ.31 (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา

- อายุ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ทหารได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย

3. พลสารวัตร (ชกท.951) มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.31 (อัตรา พลอาสาสมัคร)

- วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตรขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

1. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

2. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดา

3. ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (พุทธศักราช 2497)

4. ไม่เป็นบุคคลที่ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษหรือฐานประมาทและไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการกองทัพบก จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุบุคคลนั้น

5. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้และนำคุณวุฒิดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาบรรจุ จะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒินั้นไม่ได้

6. สำหรับการให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้เป็นทายาทของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพบก ดังนี้

6.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จบำนาญพิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน

6.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน

6.3 ผู้ที่รับราชการในกองทัพบกหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน

เอกสารที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครสอบคัดเลือก

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

4. เอกสารสำคัญของทางราชการประเภท สด.3, สด.8, สด.43 และประวัติทหารบก (ทบ.100-075), หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้ายและหนังสือประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมรักษาดินแดน (กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร)

5. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ประจำการ (ทบ.466-620) ซึ่งระบุว่าไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์ และผลการตรวจยาเสพติดในปัสสาวะจากห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สถานที่รับสมัคร กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5625-5802 ต่อ 31012 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 (เว้นวันหยุดราชการ)ลงวันที่ 12/11/2009 14:51:19
จำนวนผู้ชม 2788
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ