SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับวุฒิปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับวุฒิปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับวุฒิปริญญาโท , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับวุฒิปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา วิทยา ศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิจัย วัดผลประเมินผล สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ต้องทำวิทยานิพนธ์

- มีประสบการณ์ในการทำวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษาครบหลักสูตรแล้ว ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ชุด (โปรดนำฉบับจริงมาพร้อมด้วย)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 12/11/2009 14:51:02
จำนวนผู้ชม 1854
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ