ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มบส. (BSRU) รับปริญญาตรี - โท

มบส. (BSRU) รับปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มบส. (BSRU) รับปริญญาตรี - โท , ข้อมูลเกี่ยวกับ มบส. (BSRU) รับปริญญาตรี - โท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกพนักงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

1.1 โปรแกรมดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา

1.1.1 อาจารย์ สาขาเครื่องมือเอกเครื่องลม

- วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรี ต้องจบปริญญาตรี สาขาเครื่องมือเอกเครื่องลม (BRASS/WOODWIND)

- มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชำนาญในการควบคุมวงแบรนด์

1.1.2 อาจารย์ สาขาดนตรีแจ๊ส

- วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรี ต้องจบปริญญาตรี สาขาดนตรี

- มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีแจ๊สทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ มีความชำนาญในการสอนและควบคุมวงแจ๊ส

2. อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา

2.1 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ โดยเฉพาะถ้ามีความสามารถทางด้านภาษาจีน และหรือเกาหลี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

- มีความรู้และความชำนาญโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม SPSS

- สามารถสร้าง Webpage ได้ และมีความชำนาญเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์ในสายงานมัคคุเทศก์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์

- มีประสบการณ์ในสายงานสอนอย่างน้อย 2 ปี และมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

2.2 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาโลจิส ติกส์)

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์

- มีความรู้และความชำนาญโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม SPSS

- สามารถสร้าง Webpage ได้ และมีความชำนาญเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์ในสายงานสอนอย่างน้อย 2 ปี และมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

3. นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอหรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.bsru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

4. อาจารย์ ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- มีความสามารถในการสอนตามรายวิชาของแขนงวิชาระบบฐานข้อมูลและระบบอัจฉริยะได้

- มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและการสอนในแขนงวิชาระบบฐานข้อมูลและระบบอัจฉริยะ

5. อาจารย์ ประจำโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒินิติศาสตรศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต และเนติบัณฑิตไทย

6. อาจารย์ ทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักโรงเรียนสาธิต

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านคณิตศาสตร์

- ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร

- ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด พร้อมกรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วน 1 ฉบับ

- สำเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (พร้อมตัวจริง) หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

- หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 12/11/2009 14:50:39
จำนวนผู้ชม 1468
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55416 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน