ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สคช.รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สคช.รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สคช.รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สคช.รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 9,700 บาท
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย จึงขยายกำหนด เวลารับสมัครสอบแข่งขันต่อไปอีก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถ.กรุงเกษมแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ ป้ายปิดประกาศ ชั้น 1 และชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่เว็บไซต์ http://www.nesdb.go.th

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
1. สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนา ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. หรือภาค ก.และภาค ข.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้นำฉบับจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วย
4. ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ซึ่งออก ให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 09/11/2009 12:04:21
จำนวนผู้ชม 1730
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน