SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.ห้วยยาง รับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

อบต.ห้วยยาง รับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.ห้วยยาง รับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ , ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.ห้วยยาง รับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
2.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สำรวจ รับแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอ หรือเอกสาร หลักฐานต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและนำส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่างๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่นๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ ตามข้อบังคับตำบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่าอากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ ค่าจำหน่ายคำร้องต่างๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่างๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่นๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติ
3.1 สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3.2 ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สำรวจ รับแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและนำส่งเงิน ออกหลักฐานลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่น ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด
การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่น ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ระยะเวลาการจ้าง
4.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี (ตามมติ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาเห็นชอบ)

5. อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)
5.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ได้รับค่าตอบแทน 5,760 บาท รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแล้วไม่เกิน 8,200 บาทต่อเดือน

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ - 18 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 081 – 0741996,044 –754863 ในวันและเวลาราชการ

7. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนาเอกสาร ที่รับรองความถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับ มายื่นในวันสมัคร ดังนี้
(1) สำเนาวุฒิการศึกษา ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน)
(5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นโรคที่ต้องห้ามที่ ก.อบต. กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท

9. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ บอร์ดประกาศข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง

10. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหา และเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

11. หลักเกณฑ์การสรรหา และเลือกสรร
เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักสมรรถะความเท่าเทียมกันในโอกาส และประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
วิธีประเมิน
- สอบข้อเขียน(ความรู้ความสามารถทั่วไป,ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) 60 คะแนน
- สอบสัมภาษณ์(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน

12. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของการประเมิน ในแต่ละด้าน และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

13. กำหนดประกาศผลการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 081 – 0741996,044 –754863 ในวันและเวลาราชการ โดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับของแต่ละตำแหน่ง ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
สำหรับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร

14. การทำสัญญจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาแล้ว

14.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้างและอื่น ๆ
อนึ่ง การเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอสงวนสิทธิ์ในเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้วลงวันที่ 09/11/2009 11:54:38
จำนวนผู้ชม 2124
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ