SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง-30 กันยายน 2553

1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท รวมค่าจ้างที่ได้รับเดือนละ 8,200 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบ นำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- วุฒิ ปวช.

2. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านคอมพิวเตอร์) 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมค่าจ้างที่ได้รับเดือนละ 9,440 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุน ประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน ก.ตง. และบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2271-8000 ต่อ 1204, 1211 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยให้ติดที่ใบสมัคร 1 รูป ติดที่บัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป
- ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในใบสมัครสอบและหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 1 หรือ 2 ไม่ตรงกัน ให้ส่ง สำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำว่าสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย

ลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านคอมพิวเตอร์)
1. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดง ผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำหรับผู้สมัครสอบที่เรียนหลักสูตรปริญญาต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้อง สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป โดยให้ติดที่ใบสมัคร 1 รูป ติดที่บัตรประจำตัวสอบ 2 รูป
4. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครสอบและหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 1 หรือ 2 ไม่ตรงกัน ให้ส่ง สำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำว่าสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วยลงวันที่ 09/11/2009 11:43:07
จำนวนผู้ชม 1637
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ