ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมการเกษตร รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมส่งเสริมการเกษตร รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ1. นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขา วิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.แล้ว2. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.แล้ว3. วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.แล้ว4. ช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 7,100 บาท 4 อัตรา

- วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโดยเฉพาะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.แล้ว5. ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 7,100 บาท

- วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.แล้วผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ http://job.doae.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบ

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ให้บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูล โดยสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

4. การชำระเงินในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 วิธี คือ

1) การชำระเงินในการสมัครสอบชำระที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

2) การชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB online ให้ผู้สมัครสอบคลิกเลือกชำระเงินผ่านระบบ KTB online ที่หน้าแบบฟอร์มการชำระเงินในใบสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ภายในเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

3) การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สมัครสอบคลิกเลือกชำระเงินผ่าน ATM เพื่อพิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM ที่หน้าแบบฟอร์มการชำระเงินในใบสมัคร และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคารวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบลงวันที่ 02/11/2009 11:27:41
จำนวนผู้ชม 1786
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54643 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน