SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักงาน อัตราเงินเดือน เริ่มต้นที่ระดับ 9 ขั้น 1 (23,230 บาท)

- อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี

- วุฒิปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ และต้องมีประสบการณ์การบริหารองค์การอย่างน้อย 5 ปี

- วุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรอย่างน้อย 10 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชนได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี แต่ไม่เกิน 65 ปี หากมีประสบการณ์การบริหารองค์กรด้านคนพิการจะพิจารณา เป็นพิเศษ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หมิ่น ประมาทหรือความผิดลหุโทษ - ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน เว้นแต่ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก เพราะเหตุแห่งสุขภาพ เจ็บป่วย หรือความพิการ2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ระดับ 7 ขั้นที่ 1 (15,410 บาท)

- อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์การเป็นวิทยากร กระบวนการ การฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปี (การวางแผน การพัฒนาบุคลากร และการเงิน/การบัญชี)

- สามารถทำงานวิจัยเบื้องต้นได้

- สามารถทำหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรได้ สามารถจัดทำรายงานทางวิชาการได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับองค์กรคนพิการที่แตกต่างการรับรู้ได้3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิ

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

- ยึดมั่นและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต

- มีความมุ่งมั่นตั้งใจและทำงานร่วมกับคนพิการ

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย4. เจ้าหน้าที่บัญชี

- วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี

- สามารถทำและปิดบัญชีการใช้จ่ายเงินได้ดี

- มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานร่วมกับคนพิการ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย5. เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ

- วุฒิ ปวช. สามารถสื่อสารกับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสารด้วยภาษามือได้ดี ภาษาทางกาย) มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานร่วมกับคนพิการ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สามารถติดต่อสมัครได้ที่ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเซียแปซิฟิค (ศพอ.) APCD ภายในบริเวณบ้านราชวิถี โทร. 0-2354-4260-1

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งมาทางอีเมล์ได้ที่ dpithailand@hotmail.com: dpithailand@ yahoo.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552ลงวันที่ 02/11/2009 11:18:16
จำนวนผู้ชม 1475
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ