ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว รับนักวิชาการศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับนักวิชาการศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสังคมศาสตร์ มศว รับนักวิชาการศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสังคมศาสตร์ มศว รับนักวิชาการศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประจำ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
2. ประสานงานการจัดตารางสอนและตารางสอบของคณะสังคมศาสตร์
3. ประสานงานการจัดทำวารสารของคณะสังคมศาสตร์
4. ประสานงานระหว่างฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์กับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ทั้งของคณะสังคมศาสตร์และของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
5. จัดทำโครงการของฝ่ายวิชาการ เช่น ทำบันทึกข้อความออกจดหมายเชิญ จองสถานที่ ดูแลเรื่องของว่าง อาหาร ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร รับลงทะเบียน ประเมินโครงการ เป็นต้น
6. จัดระบบเอกสารของฝ่ายวิชาการ และติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน
7. ร่วมปฏิบัติงานที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมายทั้งงานประจำและงานเฉพาะกิจ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจดทะเบียนแล้ว

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน ชั้น 11 (ตึกใหม่ ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ บอร์ดประกาศหน้าห้อง 11 – 102 ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และบอร์ดประกาศหน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน ชั้น 11 (ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์) หรือทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 02/11/2009 10:55:05
จำนวนผู้ชม 1031
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน