ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 6 ตำแหน่ง

สังกัดสำนักนโยบายและแผน

1. เจ้าหน้าที่อาวุโส (ด้านการเงินการคลัง) สังกัดสำนักนโยบายและแผน เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 20,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์/อายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ การรับประกัน หรือการจัดการด้านการเงินการคลัง หรือเศรษฐ ศาสตร์ทั่วไป หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอย่างน้อย 3 ปี หากมีทักษะด้านคณิตศาสตร์การประกัน และสถิติประยุกต์ และมีผลงานที่เกี่ยวข้องเสนอด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

- สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoiont, Internet เป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ Advance excel,Acces, Foxbase, SPSS, STATA, Eviews ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีทักษะด้านการประสานงาน แก้ไขปัญหา การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

- มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีทัศนคติที่ดีต่องานและการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ สามารถทำงานเป็นทีม

- มีความคิดเชิงบวก (positive thinking) สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

2. หัวหน้างาน (บริหารจัดการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ) ระดับ 03 เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท สังกัดกองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และกองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สังคม ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงาน หรืออายุงาน 10 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงในด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์รับผิดชอบงานวิชาการงานวิเคราะห์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีความสามารถในการบริหาร วางแผน รวบ รวม วิเคราะห์งานด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้โปรแกรม สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้

3. รองผู้อำนวยการ ระดับ MI สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

- เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ หรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์บริหารและวิชาการในงานสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาแล้วอย่างน้อย 15 ปี สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี

- ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน และระบบสาธารณสุขในประเทศไทย มีทักษะในการบริหารโครงการในการประสานงานกับหน่วยงานสาขาที่เกี่ยว ข้องต่าง ๆ และมีความรู้ด้านระบบการเงิน ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย มีบุลิกภาพดี และมีความเป็นผู้นำ สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

4. เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ) สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 20,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล การสาธารณ สุข ด้านการบริหารจัดการโรคเฉพาะมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผ่านงานระดับหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพและการบริหารจัดการโรคเฉพาะและโรคค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งการบริหารสัญญา มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

- ผู้สมัครควรมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สปสช. เขต 8 อุดรธานี ได้แก่ สกลนคร นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และอุดรธานี

5. เจ้าหน้าที่อาวุโส(งานการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์) สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 20,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สุขศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชน การบริหารโครงการ สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี หากเคยปฏิบัติงานในองค์กร หรือหน่วยงานที่ดำเนินการ เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือลักษณะภารกิจที่ใกล้เคียงกัน มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ และสาธารณสุขมูลฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค ด้วยจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

6. หัวหน้ากลุ่มงาน (ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ) เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 45,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี

- วุฒิสาขาแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ (สามารถต่อรองอัตราเงินเดือนได้เมื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือก) หรือสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หากเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะที่ใกล้เคียงกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบคุณภาพในหน่วยบริการระดับต่าง ๆ เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่มีความรู้ความสามารพิเศษอื่น ๆ เช่น ผลงานเด่นทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการ สามารถแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาได้

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nhso.go.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัคร และไม่เสียค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครอย่างครบถ้วน และเป็นความจริง

- กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครไม่มีคุณ สมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือพบว่าข้อความใดเป็นเท็จ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการสมัครคัดเลือกตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น และหากได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งแล้ว ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีข้อความใดเป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ยินดีลาออกจากงาน หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลิกจ้างโดยไม่เรียกร้องค่าชดเชย ค่าเสียหาย หรือดำเนินการใด ๆ

- กรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติความรู้ และประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือระดับอื่นที่แตกต่างจากตำแหน่งและระดับที่เปิดรับสำนักงาหลักประกันสุภาพแห่งชาติจะแจ้งให้ผู้ได้รับการ คัดเลือกพิจารณาในตำแหน่ง หรือระดับอื่นนั้นก่อนการประกาศผลการคัดเลือกต่อไป

วิธีการคัดเลือก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกด้วยการพิจารณาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งแนวคิดในการทำงาน และข้อมูลอ้างอิงจากใบสมัครเป็นเบื้องต้น ผู้ที่มีคุณสมบัติและผ่านการกลั่นกรองว่าเหมาะสมตามที่กำหนดจะได้รับการเชิญมาสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ การวิเคราะห์ปัญหา และประสบการณ์ที่ผ่านมา

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์กับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาในตำแหน่งที่สมัคร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป

2. ใบปริญญาบัตร และ Transcript พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

4. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ปฏิบัติงานเดิม จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบแจ้งการรับเงินเดือน ฉบับจริง

6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะติดต่อแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเพื่อให้มารายงานตัว ภายใน 30 วัน นับจากได้รับแจ้ง

การบรรจุแต่งตั้ง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากไม่ผ่านการประเมิน สำนัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีสิทธิให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างก็ได้
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 6 ตำแหน่ง

สังกัดสำนักนโยบายและแผน

1. เจ้าหน้าที่อาวุโส (ด้านการเงินการคลัง) สังกัดสำนักนโยบายและแผน เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 20,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์/อายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ การรับประกัน หรือการจัดการด้านการเงินการคลัง หรือเศรษฐ ศาสตร์ทั่วไป หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอย่างน้อย 3 ปี หากมีทักษะด้านคณิตศาสตร์การประกัน และสถิติประยุกต์ และมีผลงานที่เกี่ยวข้องเสนอด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

- สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoiont, Internet เป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ Advance excel,Acces, Foxbase, SPSS, STATA, Eviews ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีทักษะด้านการประสานงาน แก้ไขปัญหา การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

- มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีทัศนคติที่ดีต่องานและการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ สามารถทำงานเป็นทีม

- มีความคิดเชิงบวก (positive thinking) สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

2. หัวหน้างาน (บริหารจัดการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ) ระดับ 03 เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท สังกัดกองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และกองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สังคม ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงาน หรืออายุงาน 10 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงในด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์รับผิดชอบงานวิชาการงานวิเคราะห์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีความสามารถในการบริหาร วางแผน รวบ รวม วิเคราะห์งานด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้โปรแกรม สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้

3. รองผู้อำนวยการ ระดับ MI สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

- เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ หรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์บริหารและวิชาการในงานสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาแล้วอย่างน้อย 15 ปี สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี

- ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน และระบบสาธารณสุขในประเทศไทย มีทักษะในการบริหารโครงการในการประสานงานกับหน่วยงานสาขาที่เกี่ยว ข้องต่าง ๆ และมีความรู้ด้านระบบการเงิน ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย มีบุลิกภาพดี และมีความเป็นผู้นำ สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

4. เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ) สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 20,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล การสาธารณ สุข ด้านการบริหารจัดการโรคเฉพาะมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผ่านงานระดับหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพและการบริหารจัดการโรคเฉพาะและโรคค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งการบริหารสัญญา มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

- ผู้สมัครควรมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สปสช. เขต 8 อุดรธานี ได้แก่ สกลนคร นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และอุดรธานี

5. เจ้าหน้าที่อาวุโส(งานการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์) สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 20,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สุขศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชน การบริหารโครงการ สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี หากเคยปฏิบัติงานในองค์กร หรือหน่วยงานที่ดำเนินการ เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือลักษณะภารกิจที่ใกล้เคียงกัน มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ และสาธารณสุขมูลฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค ด้วยจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

6. หัวหน้ากลุ่มงาน (ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ) เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 45,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี

- วุฒิสาขาแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ (สามารถต่อรองอัตราเงินเดือนได้เมื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือก) หรือสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หากเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะที่ใกล้เคียงกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบคุณภาพในหน่วยบริการระดับต่าง ๆ เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่มีความรู้ความสามารพิเศษอื่น ๆ เช่น ผลงานเด่นทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการ สามารถแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาได้

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nhso.go.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัคร และไม่เสียค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครอย่างครบถ้วน และเป็นความจริง

- กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครไม่มีคุณ สมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือพบว่าข้อความใดเป็นเท็จ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการสมัครคัดเลือกตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น และหากได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งแล้ว ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีข้อความใดเป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ยินดีลาออกจากงาน หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลิกจ้างโดยไม่เรียกร้องค่าชดเชย ค่าเสียหาย หรือดำเนินการใด ๆ

- กรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติความรู้ และประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือระดับอื่นที่แตกต่างจากตำแหน่งและระดับที่เปิดรับสำนักงาหลักประกันสุภาพแห่งชาติจะแจ้งให้ผู้ได้รับการ คัดเลือกพิจารณาในตำแหน่ง หรือระดับอื่นนั้นก่อนการประกาศผลการคัดเลือกต่อไป

วิธีการคัดเลือก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกด้วยการพิจารณาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งแนวคิดในการทำงาน และข้อมูลอ้างอิงจากใบสมัครเป็นเบื้องต้น ผู้ที่มีคุณสมบัติและผ่านการกลั่นกรองว่าเหมาะสมตามที่กำหนดจะได้รับการเชิญมาสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ การวิเคราะห์ปัญหา และประสบการณ์ที่ผ่านมา

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์กับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาในตำแหน่งที่สมัคร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป

2. ใบปริญญาบัตร และ Transcript พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

4. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ปฏิบัติงานเดิม จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบแจ้งการรับเงินเดือน ฉบับจริง

6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะติดต่อแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเพื่อให้มารายงานตัว ภายใน 30 วัน นับจากได้รับแจ้ง

การบรรจุแต่งตั้ง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากไม่ผ่านการประเมิน สำนัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีสิทธิให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างก็ได้ลงวันที่ 29/10/2009 10:17:26
จำนวนผู้ชม 1268
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 05 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54335 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน