ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับวุฒิอนุปริญญา - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับวุฒิอนุปริญญา - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับวุฒิอนุปริญญา - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับวุฒิอนุปริญญา - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง รายละเอียดดังนี้1. นักวิชาการศึกษา 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

หมายเหตุ ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานคณะครุศาสตร์ 2 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 อัตรา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 อัตรา สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

- มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย กฎ ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

หมายเหตุ ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน สำนักวิทยบริการ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตฯ 1 อัตรา3. บุคลากร อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

หมายเหตุ ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

หมายเหตุ ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 อัตรา5. นักตรวจสอบภายใน อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

หมายเหตุ ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน 1 อัตรา6. นักวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

หมายเหตุ ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร7. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานช่วยและสนับ สนุนงานบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

หมายเหตุปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา8. ช่างเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100 บาท

- วุฒิอนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานช่างเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย กฎ ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน ได้แก่ งานอาคารและสถานที่ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ซื้อและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- ชำระค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 50 บาท และตำแหน่งปริญญาตรีขึ้นไป 100 บาท

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

- สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

- สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

- หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงลงวันที่ 26/10/2009 10:24:00
จำนวนผู้ชม 1724
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 06 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54425 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน