ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับ บุคลากร

ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับ บุคลากร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับ บุคลากร, ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับ บุคลากร

ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ด้วยเงินรายได้โรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท)

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
แห่งสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 บุคลากร
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์

ค. อัตราค่าจ้าง
- จะได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2551

ง. เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ของผู้สมัคร ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา
และบุคลิกภาพอื่น ๆ และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ที่สมัคร (โดยวิธีทดสอบทางข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี)

จ. การรับสมัคร
1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม
2552 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ตามวันราชการ ในเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M
อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-70

2. ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้
2.1 หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จำนวน 1 รูป
2.5 สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
2.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล (ถ้ามี)
2.7 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือดูทาง Internet ที่ www.hospital.tu.ac.thลงวันที่ 26/10/2009 10:19:13
จำนวนผู้ชม 1323
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน