ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.พ.ธรรมศาสตร์ รับพนักงาน 14 ตำแหน่ง

ร.พ.ธรรมศาสตร์ รับพนักงาน 14 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.พ.ธรรมศาสตร์ รับพนักงาน 14 ตำแหน่ง , ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.พ.ธรรมศาสตร์ รับพนักงาน 14 ตำแหน่ง

ตามประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เรื่อง รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 14 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 นั้น

เนื่องจากมีผู้มาสมัครน้อย จึงขยายเวลารับสมัครต่อถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์- 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท)
2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท)
3. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท
4. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท)
5. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท)
6. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท)
7. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท)
8. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท)
9. ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 7,750 บาท)
10. ตำแหน่ง พนักงานช่างทันตกรรม 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 7,750 บาท)
11. ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 8 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 7,750 บาท)
12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 29 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 6,340 บาท)
13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 6,340 บาท)
14. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์ 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 6,340 บาท)

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
แห่งสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.2 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี จุลชีววิทยา
ฟิสิกส์ ชีวเคมี ชีววิทยา (ยกเว้นวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) เคมีชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ พยาธิวิทยา นิติเวชศาสตร์ นิติเวชวิทยา
2.3 นักกิจกรรมบำบัด
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกิจกรรมบำบัด
2.4 นักรังสีการแพทย์
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์
2.5 นักกายภาพบำบัด
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกายภาพบำบัด
2.6 นักเทคนิคการแพทย์
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
2.7 นักวิชาการเงินและบัญชี
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
2.8 นักสังคมสงเคราะห์
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา
จิตวิทยา
2.9 พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 2 ปี ต่อจากชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
2.10 พนักงานช่างทันตกรรม
- ได้รับประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากมัธยม
ศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.11 พนักงานเภสัชกรรม
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
2.12 ผู้ช่วยพยาบาล
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.13 ผู้ช่วยทันตแพทย์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค. อัตราค่าจ้าง
- จะได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2551

ง. เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ของผู้สมัคร และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
(โดยวิธีทดสอบทางข้อเขียน ปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี)

จ. การรับสมัคร
1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม
2552 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ตามวันราชการ ในเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M
อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-70

2. ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้
2.1 หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
2.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะทาง)
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
2.4 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จำนวน 1 รูป
2.6 สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (เฉพาะเพศหญิง)
2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล (ถ้ามี)
2.8 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือดูทาง Internet ที่ www.hospital.tu.ac.thลงวันที่ 26/10/2009 10:18:19
จำนวนผู้ชม 1229
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53455 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128372 คน