ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 รับพนักงานราชการประเภททั่วไป

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 รับพนักงานราชการประเภททั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 รับพนักงานราชการประเภททั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 รับพนักงานราชการประเภททั่วไป

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปของโรงเรียน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่
นร 1008.3.2/924 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่ง พนักงานราชการประเภททั่วไป วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ หรือ เคมี หรือวัดผลการศึกษา หรือ สถิติ ฯ จำนวน 2 อัตรา
1.2 รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกฟิสิกส์ หรือ เคมี หรือวัดผลการศึกษา หรือ สถิติ ฯ
1.3 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
1.4 ทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.
หรือ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หรือกรมสามัญศึกษาเดิม
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2.4 มีสัญชาติไทย
2.5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
2.11 สามารถปฏิบัติหน้าที่และอยู่ประจำที่หอนอนได้
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3(พ.ศ.2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2552 หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
http://rpg29.school.in.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลข 0 4561 5940 หรือ 08 6460 3540

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
ตั้งแต่ ข้อ 4.1 – 4.5 ให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิ
4.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4.5 บัตรประจำตัวประชาชน
4.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน โดยรับรองว่าไม่เป็นโรค 5 โรคดังต่อไปนี้
4.7.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.7.2 วัณโรคระยะติดต่อ
4.7.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.7.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4.7.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
(โดยนับตั้งแต่วันที่รับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
จังหวัดศรีสะเกษ http://rpg29.school.in.th

6. วิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมิน แบ่งเป็น ดังนี้
6.1 สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.1.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระที่กำหนดให้ (50 คะแนน)
6.1.2 สอบสอนจริง โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ในข้อ 6.1.1 (50 คะแนน)
6.2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
-บุคลิกภาพ -ความรู้รอบตัว/เหตุการณ์ปัจจุบัน
-ทัศนคติต่อวิชาชีพ -ไหวพริบ
-ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-ความเหมาะสมที่จะเป็นครูโรงเรียนประจำ ฯลฯ

7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะดำเนินการสอบทั้ง 2 ภาค ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

8. เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาคะแนนรวมจากคะแนนสอบทั้ง 2 ภาค เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
จากมากไปหาน้อย ตามลำดับ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้


9. การประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
โดยเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตามจำนวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ http://rpg29.school.in.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 5940 หรือ 08 6460 3540

10. การทำสัญญาจ้าง
10.1 จะดำเนินการทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนกำหนดกับผู้ได้รับการเลือกสรร ลำดับที่ 1-2
เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 31 ตุลาคม 2552(ในเวลาราชการ)
10.2 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร
โรงเรียนจะบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10.3 หากผู้ได้รับการเลือกสรร ไม่สามารถไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามข้อ 10.1
ให้ถือว่าสละสิทธิ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โรงเรียนจะพิจารณาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว ใน
ลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้าง หรือโรงเรียนจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ลงวันที่ 21/10/2009 14:12:10
จำนวนผู้ชม 2378
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน