ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ รับพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ รับพนักงานราชการทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ รับพนักงานราชการทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ รับพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรของพนักงานราชการ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการและ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2547 และเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21
ตุลาคม 2547 พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขา ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
9. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89 - 2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538

3. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) และสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056- 718052

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
2. สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง
ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือผู้มีอำนาจอย่างช้าภายใน
วันสุดท้ายของรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครในกรณีที่ไม่สามารถนำ
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดย
ระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้อนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิ ดรับสมัคร
มายื่นแทนก็ได้ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 3 รูป
8. ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
9. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
10. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้ให้สำ เนาหลักฐานทุกฉบับ และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำ เนาถูกต้องและ
ลงชื่อกำกับด้วย

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
1. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
2. เป็ นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้
ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดเวลาการสอบ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และ
กำหนด เวลา สถานที่เลือกสรรและกำหนดการสอบ ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552
2. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552
4. ทำสัญญาจ้าง และรายงานตัว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552
ปิดประกาศ ณ ป้ายประกาศอาคารเรียน 1 ห้องบริหารงานบุคคล หรือโทรสอบถามได้ที่
056 – 718052

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเอก
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 100 คะแนน
2. ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ ประเมินโดยสอบปฏิบัติ
และหรือสอบสัมภาษณ์ จำนวน 100 คะแนน

9. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็น
ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เมื่อรวมคะแนนกันทุกภาคต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้

10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ จะประกาศผลการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียน 1 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ นับแต่วันประกาศรับ
สมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

11. รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรและเริ่มปฏิบัติงาน
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารายงานตัวใน วันที่ 30 ตุลาคม 2552 เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง
ตามที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ กำหนดและเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สมัคร
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่มีและภายหลังมีตำแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะเรื่องเดียวกันได้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ หรืออาจจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

12. การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 21/10/2009 14:10:47
จำนวนผู้ชม 3312
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54103 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128415 คน