ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา1. นักวิชาการศึกษา ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

- มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานสระว่ายน้ำ เช่น การบริหารงานสระว่ายน้ำ เทคนิคสระว่ายน้ำ การสอนว่ายน้ำ และงานบริการห้องฟิตเนส

- มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานการประชุมและพิธีการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

- วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ3. ช่างเครื่องยนต์ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

- เพศชาย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 (ทุกประเภท)

- มีประสบการณ์ขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ออกต่างจังหวัดได้

- หากสามารถขับรถบัสได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถเช็กหรือซ่อมบำรุงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ4. ช่างเทคนิค ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

- เพศชาย

- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาช่างโยธา มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบโรงสูบน้ำประปาและสุขาภิบาล ระบบปั๊มน้ำภายในอาคาร5. ช่างไฟฟ้า ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

- เพศชาย

- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

- มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ

6. คนงาน ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

- วุฒิประถมศึกษาตอนปลาย หรือไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในการตกแต่ง บำรุงเพาะชำต้นไม้7. คนงาน ประจำโรงเรียนสาธิตฯ

- อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำงานรักษาความปลอดภัยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

- เพศชาย

- อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

- เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

- มีประสบการณ์และเคยผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย9. แม่บ้าน ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

- วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อและสมัครได้ดังนี้

1. แม่บ้าน คนงาน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดต่อซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7089

2. นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคและช่างไฟฟ้า ติดต่อซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7093 โดยซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.psru.ac.th10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

- มีความรู้ความสามารถทางด้านแผนงานและงบประมาณด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการเงินและพัสดุ และด้านอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีมาก เช่น Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Word และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป11. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.psru.ac.thเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

- สำเนาใบปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผล การเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน ทั้งนี้ ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (กรณีที่สมรสแล้ว) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยการยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร

- ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่สมัคร

- ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับลงวันที่ 21/10/2009 14:09:35
จำนวนผู้ชม 1411
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53533 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128380 คน