SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับพนักงาน 46 อัตรา : เทศบาลนครภูเก็ต

เปิดรับพนักงาน 46 อัตรา : เทศบาลนครภูเก็ต | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงาน 46 อัตรา : เทศบาลนครภูเก็ต , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงาน 46 อัตรา : เทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลภูเก็ตตำแหน่งครูผู้ช่วย 39 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,940 บาท ในรายวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

3. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา

4. สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา

5. สาขาวิชาวัดผล จำนวน 1 อัตรา

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

7. สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

8. สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

9. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

10. สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา

11. สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา

12. สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตรา

13. สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

14. สาขาวิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 1 อัตรา

15. สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือได้รับประกาศนียบัตรที่ ก.ค.รับรองให้ใช้เป็นหลักฐานได้ โดยไม่ต้องตรวจนับหน่วยกิต

- เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้วผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 80 บาท ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม-9 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ ณ หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต หรือสอบถาม โทร. 0-7621-2725, 0-7621-2895เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดงฉบับจริงที่ระบุสาขา หรือวิชาเอกที่จะสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษา อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว และรอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี) พร้อม แสดงฉบับจริง

- ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบเสร็จรับเงินเงินค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ฉบับจริงพร้อมสำเนา และหากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดที่คุรุสภาไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิรับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบได้

- หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยต้องมีคุณวุฒิทาง การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตามประกาศรับสมัครของเทศบาลนครภูเก็ต

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแสดงฉบับจริง 1 ฉบับ

- ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่ง ในระดับที่ไม่สูงกว่าที่ตนดำรงอยˆูและใช้คุณวุฒิเช่นเดียว กับตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาต ให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

- สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

1) ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้ การศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

2) ปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับพนักงานครูเทศบาล และได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศ นียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษา หรือฝึกอบรม หรือสอบไล่ได้ทางการศึกษาโดยตรง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

2.2 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)

2.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (พ.ป.)

2.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)

2.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)

2.6 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)

2.7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

2.8 อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)

2.9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ)

2.10 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)

2.11 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม ศึกษาพิเศษ (พ.ม.)

2.12 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)

2.13 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมการช่าง (พ.ม.ช.)

2.14 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ป.ม.ก.)

2.15 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมคหกรรมศาสตร์ (ป.ม.ค.)

2.16 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา (ป.ม.อ.)

2.17 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม.)

2.18 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ (ป.ม.ธ.)

2.19 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม (ป.ม.ศ.)

2.20 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูง (ปม.วส.)

2.21 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

2.22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)

2.23 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหมายเหตุ

1. ผู้สมัครสอบที่มีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ

2. ผู้สมัครสอบที่มีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู ตามข้อ 2 มาสมัคร ให้แนบหลักฐานตามข้อ 2.1-2.23 อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ

3. ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยอนุมัติของสภาแล้ว หรือเป็นผู้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภา ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการรับสมัครด้วย ขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา

1. ตำแหน่งครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ ในอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในสาขาวิชาเอกอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

- วิชาเอกเคมี 1 อัตรา

- วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

- วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา2. ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านพยาบาลขั้นพื้นฐาน และสุขา ภิบาลแก่นักเรียนในโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ในอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาธารณสุข สุขาภิบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ

- วุฒิปริญญาทางการศึกษา และได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูอนามัยโรงเรียน ของ ก.ท. หรือของกระทรวงสาธารณสุข3. บุคลากรสนับสนุนการสอน อัตราเงินเดือน 5,760 บาท ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการบัญชี ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้4. ภารโรง มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกาย มีความรู้ทางช่างปูน ช่างไม้ และช่างไฟฟ้า สามารถซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์บางประเภทในโรงเรียนได้ และใช้ความรู้ด้านช่างพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 5,080 บาท

- วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการหลักฐานที่ผู้สมัครเข้าคัดเลือกจะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วย) จำนวน 1 ชุด

2. หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วย) จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วย)

4. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามหมวด 15 ข้อ 392 (5) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2545

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายครึ่งตัว และถ่าย ไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร

7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีสมัครในตำแหน่งครูผู้สอนในระดับต่าง ๆ)ลงวันที่ 19/10/2009 21:00:32
จำนวนผู้ชม 1866
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ