SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดรับอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน ๕ อัตรา มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง และคุณวุฒิดังนี้

๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
๑.๑ อาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ อาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ อาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ อาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๕ อาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๓ ผู้สมัครสอบอาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และจบปริญญาโททุกสาขา
๒.๔ ผู้สมัครสอบอาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และจบปริญญาตรี
หรือปริญญาโททุกสาขา
๒.๕ ผู้สมัครสอบอาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และจบปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโททุกสาขา
๒.๖ ผู้สมัครสอบอาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาการเงิน ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ดังนี้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการเงิน และจบปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ทุกสาขา
๒.๗ ผู้สมัครสอบอาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาการตลาด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง ดังนี้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด และจบปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโททุกสาขา

๓. การสมัครสอบ การจำหน่ายใบสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
๓.๑ การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เพียงตำแหน่งเดียว
โดยให้เขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๒ (ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ นอกจากวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ๑๕.๐๐ นาฬิกา
๓.๒ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ๑๐๐ บาท
๓.๔ ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครที่ http://www.rbru.ac.th
กรุณาส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดตามตำแหน่งที่สมัครมาที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ (สมัครงาน) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมแนบซองเปล่า A๔ ติดแสตมป์
ถึงตัวท่านเอง (ไม่ต่ำกว่า ๒๐ บาท) ในการส่งเอกสารและใบเสร็จรับเงินกลับเพื่อนำมารับบัตรประจำตัวเข้าสอบ
(วันที่สมัครนับจากวันที่เอกสารถึงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ไม่เกินวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒)

๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ขอได้จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
อาคารสำนักงานอธิการบดี
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สำเนาใบผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๘ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารตามข้อ ๔.๒ - ๔.๖ จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาแสดงทุกฉบับ

๕. อัตราเงินเดือน
ปริญญาโท ๙,๗๖๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาเอก ๑๓,๐๗๐ บาท

๖. กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ป้ายประกาศ
งานประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือ http://www.rbru.ac.th

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
๗.๑ สอบความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน ได้แก่ (พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗)
และ (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗)
๗.๒ สอบความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ๑๕๐ คะแนน
๗.๓ สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสอบทั้งหมดรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี โทร. ๐-๓๙๔๗ -๑๐๘๒ หรือ http://www.rbru.ac.thลงวันที่ 19/10/2009 20:58:51
จำนวนผู้ชม 1589
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ