SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายผู้สอน) ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ อัตราเงินเดือน 9,820 บาท จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. มีบุคลิกภาพดี ความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี
6. มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา มีความวิริยะอุตสาหะ
7. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู เน้นการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวกหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

4. วัน เวลา/สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงาน
บุคคล วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 ตุลาคม 2552 (เฉพาะวันทำการ) ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.
ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะ
ไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- วัน/เวลา วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- วิชาที่สอบ สอบทฤษฎี สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์
- สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการจัดการ ( ทจ.1103 )

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 ณ กองบริหารงานบุคคลและเว็บลงวันที่ 14/10/2009 16:32:54
จำนวนผู้ชม 1790
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ