ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้1. ลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

- ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน บัญชี

- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เอกสาร การบันทึกข้อมูล การประมวลผลในระดับดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ MS Office, Photoshop, PowerPoint, Dreamweaver, PageMaker และ SPSS ได้เป็นอย่างดี สามารถโต้ตอบหนังสือราชการ จัดทำรายงานการประชุมได้

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถ ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร มาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 25522. พนักงาน ประจำกองซ่อมบำรุง

- เป็นลูกจ้าง วว. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบ Chiller (CMS) ได้เป็นอย่างดี

- สามารถออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติให้กับเครื่องจักร และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้

- สามารถเขียนโปรแกรมไมโครคอนโครลเลอร์ PIC, MCS-51, ARM, FPGA ด้วยภาษา C, ASM

- สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

- สามารถออกแบบระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบ Chiller และแบบ Split Type ได้เป็นอย่างดี

- มีความถนัดในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับงานในโรงงานได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในระบบโทรศัพท์ตู้สาขา (PABX)

- มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 25523. ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคคล

- ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย

- อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล

- มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล หรือพัฒนาบุคคล หรือบริหารหน่วยงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- ถ้าเป็นข้าราชการต้องเคยดำรงตำแหน่งระดับ 7 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

- มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (HRM & HRD) รวมถึงมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Competency-based Management, Performance-based Management, Balanced Scorecard (BSC), Key Performance Indicators (KPIs) เป็นอย่างดี

- เคยออกแบบระบบพัฒนาระบบบุคลากรให้แก่หน่วยงานที่มีบุคลากรอย่างน้อย 500 คนขึ้นไป

- มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการนำระบบ IT มาใช้ในการพัฒนาบุคคล

- มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

- มีความเป็นผู้นำและสามารถบริหารจัดการสมัยใหม่

- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 25524. พนักงาน ประจำกองกฎหมาย

- ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย

- อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

- มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์โดยเป็นทนาย ความหรือนิติกรของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เอกสาร การบันทึกข้อมูล การประมวลผลในระดับดี และมีความเข้าใจในการใช้ระบบ IT ในงานด้านกฎหมาย

- สามารถโต้ตอบหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุมได้ในระดับดี

- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในวันเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.tistr.or.thเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่น ๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ

6. ใบรับรองการผ่านงาน

7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

8. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองบริหารบุคคล อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 ชั้น 4 ห้อง 5417 วว.เทคโน ธานี ในวันเวลาราชการ หรือ http://www.tistr.or.th  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2577-9389
ลงวันที่ 12/10/2009 12:45:34
จำนวนผู้ชม 1468
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 06 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54425 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน