ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 1

เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 1 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 1 , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 1

ด้วยสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2.1.3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
2.1.7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำ
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2535)
มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ใช้งาน Internet ได้

3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลาและสถานที่
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครได้จาก Website : http://www.dld.go.th/ region1
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร 0-2501-3178 ตั้งแต่
วันที่ 25 กันยายน - 9 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
รายละ 30 บาท

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดย
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
3.2.2 สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 ตุลาคม 2552
3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 1 และทาง Website http://www.dld.go.th/region1ลงวันที่ 07/10/2009 11:48:53
จำนวนผู้ชม 2224
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54458 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน