ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับวุฒิม.3 ,ปริญญาตรี : สถาบันสุขภาพเด็ก

เปิดรับวุฒิม.3 ,ปริญญาตรี : สถาบันสุขภาพเด็ก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับวุฒิม.3 ,ปริญญาตรี : สถาบันสุขภาพเด็ก , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับวุฒิม.3 ,ปริญญาตรี : สถาบันสุขภาพเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดังนี้

1. พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,030 บาท

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาพยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั้นสูง

- มีใบประกอบวิชาชีพของสภาพยาบาล

- สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ สามารถปฏิบัติงานเช้า บ่าย ดึกได้

- มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะผ่านการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยหนักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นักวิชาการพัสดุ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,041 บาท

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์

- มีความสามารถในการบริหารงานพัสดุ มีความสามารถในการทำงานด้านจัดซื้อ

- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนในการทำงาน

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือนิติกรรมสัญญาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 5,760 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,041 บาท

- เพศชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช.

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้

- มีความขยัน อดทนในการทำงานสูง

4. พนักงานพัสดุ อัตราค่าจ้าง 5,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,041 บาท

- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี

- วุฒิ ปวช. สามารถใช้โปรแกรม MS Office เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้ความสามารถและรอบคอบในการจัดระเบียบเอกสาร

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน และมีความรอบคอบในการทำงานสูง

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,041 บาท

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ทางสถิติ หรือสาขาคณิตศาสตร์สถิติ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office, SPSS, ACCESS ได้เป็นอย่างดี

- สามารถพิมพ์ดีดไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้

ผู้ประสงค์ขอยื่นและใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ในวันเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. โดยแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

8. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัคร จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร และเอกสาร ในใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสถาบันอาจไม่รับสมัครลงวันที่ 07/10/2009 11:43:05
จำนวนผู้ชม 1232
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน