SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับวุฒิม.3 - ปริญญาเอก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับวุฒิม.3 - ปริญญาเอก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับวุฒิม.3 - ปริญญาเอก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับวุฒิม.3 - ปริญญาเอก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ 17 อัตรา สายสนับสนุน 6 อัตรา สายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือน 19,670 บาท (คุณวุฒิปริญญาเอก) 14,550 บาท (คุณวุฒิปริญญาโท)

1. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด ด้านบริหารธุรกิจ ที่มีรายวิชาด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

- ทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือภาคนิพนธ์ลักษณะเดี่ยวไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

- วุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ

- หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดม ศึกษาทางด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์การทำงาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมใบสมัคร

2. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีบัตรมัคคุเทศก์ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษศึกษา 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ วรรณคดีศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาต่างประเทศ

- หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

- วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ และปริญญา โททางด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านการบัญชี

- หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

- หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ สังกัดคณะครุศาสตร์

8. วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านจิตวิทยา สังกัด คณะครุศาสตร์

9. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสศึกษา ฝรั่งเศสธุรกิจ การสอนภาษาฝรั่งเศส สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

10. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดี ภาษาอังกฤษ สาขาภาษาศาสตร์ สาขาวิชา Communication 5 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11. วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาดนตรีไทย มานุษยวิทยา ดนตรี ดนตรีชาติพันธุ์ ดุริยางค์ไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สำเร็จการศึกษาวิชาเอกเครื่องสายไทยในระดับปริญญาตรี

- มีความสามารถพิเศษในการใช้โปรแกรมคอม พิวเตอร์ดนตรี

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

1. นิติกร สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เงินเดือน 10,330 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ดังนี้ กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ กฎหมาย มหาชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษา

- รักษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ บุคคลพิการ

- มีทักษะในการสื่อสารและเข้าใจการสื่อสารของบุคคลพิการ

- สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักศึกษาพิการให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา

4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตแม่สา เงินเดือน 5,080 บาท

- วุฒิ ม.3 (ไม่เข้ากรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัย)

- มีความสามารถในการจัดสวนและตกแต่งไม้ประดับ สามารถใช้อุปกรณ์จัดสวนได้ดี มีใจรักในงานด้านการจัดสวนและตกแต่งสวน

- หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่สา อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสมดังนี้

- วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20

- สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องตรงกับสาขาวิชาที่สมัครสอบโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

- สำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือผู้ที่สอบ TOEFL ได้คะแนน 550 ขึ้นไป หรือสอบ IELTS ได้คะแนน 6.0 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ อาจยกเว้นตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศของแต่ละสาขา

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ww.personal.cmru. ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นใบ

สมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

- สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ส่งถึง งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ถือตราวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และสั่งจ่ายธนาณัติในนาม ผศ.สุมินตรา ศรีชูชาติ ปณ.ช้างเผือก 50300

- สมัครด้วยตนเองยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2552 ในเวลาราชการ

หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกที่ต้องนำมายื่นในวันที่มาสอบคัดเลือก

1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ (สายวิชาการให้แนบใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีด้วย)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนจากโรงพยาบาลแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

7. หนังสือรับรองจากบุคคล 2 คนที่เชื่อถือได้ จำนวน 2 ฉบับ

8. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

9. กรณีมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ให้แนบประกอบการสมัครด้วย

10. เพศชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดงด้วย

11. กรณีชื่อ-สกุลในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้แนบใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วยลงวันที่ 05/10/2009 13:09:25
จำนวนผู้ชม 3276
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ