SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับอาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

1. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ วิทยาการสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศ ศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ และมีความขยัน อดทน ถ้ามีประสบการณ์การทำงานทางด้านสาธารณสุขจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

4. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาการอาหารและธุรกิจการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาธุรกิจการอาหารและการโรงแรม สาขาธุรกิจการอาหารและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีประสบการณ์ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ถ้ามีประสบการณ์การอบรมอาหารจากสถาบัน อาหารต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการสอนทักษะ หรือกีฬาสากลหลากหลายประเภท มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอน หรือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

6. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีอนินทรีย์ หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี

- ถ้าจบปริญญาเอกจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

7. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา ดนตรีศึกษา ดุริยางคศาสตร์ มนุษยดุริยางควิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กับดนตรีสากล

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภท เครื่องสาย กีตาร์ (เน้นกีตาร์คลาสิก กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์แจ๊ส)

8. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรีสากล ประเภทเครื่องสายสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา ดนตรีสากล ดนตรีศึกษา ดุริยางศาสตร์ มนุษยดุริยางวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภท เครื่องสายสากล (ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิ้ลเบส)

9. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาปรัชญาและศาสนา

- มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น โปรแกรม PP, Word สามารถจัดฝึกอบรมทางด้านศาสนา ศาสนาพิธีได้

10. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขานาฏศิลป์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์โดยตรง

- มีความรู้ความสามารถในการรำ การแสดงโขน และละครตามหลักนาฏศิลป์ไทยทุกประเภท - ถ้ามีความรู้ความสามารถในการสอนศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- ถ้ามีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทย โดยเฉพาะด้านเพลงไทยที่ใช้สำหรับประกอบการแสดงต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรืออักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ อเมริกัน ภาษาอังกฤษธุรกิจ การแปลภาษาอังกฤษ

- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ถ้ามีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และมีอายุไม่เกิน 35 ปี จะได้รับการพิจารณารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก

- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษโดยตรง

12. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาสังคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

13. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาโรคพืช กีฏวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอารักขาพืช (Plant Protection)

- หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

14. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาภาษาอังกฤษ

- หากสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจ จะต้องสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ถ้ามีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และมีอายุไม่เกิน 35 ปี จะได้รับการพิจารณารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาเอก

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อการสอนและโปรแกรม MS Office

15. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางภาษาจีน ภาษาและวรรณคดี วรรณกรรมจีน ภาษาศาสตร์จีน จีนศึกษา (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) การเรียนการสอนภาษาจีน

16. อาจารย์ สาขาวิชาภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีภาพ ยนตร์คอมพิวเตอร์ สาขาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อออกแบบนิเทศศิลป์ มัลติมีเดีย แอนิเมชั่น คอมพิวเตอร์กราฟิค ภาพยนตร์และดิจิตอล หรือเทียบเท่า และต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีผลงานด้านภาพยนตร์หรือแอนิเมชั่นไม่จำกัดรูปแบบ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านการออกแบบกราฟิค ภาพยนตร์แอนิเมชั่น หรือมัลติมีเดีย

- ถ้ามีประสบการณ์หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับด้านการออกแบบ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

17. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบแฟชั่น

- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศิลปะอุตสาหกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบแฟชั่น

- สามารถใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบ เขียนแบบ สร้างสรรค์ผลงานทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ

- มีประสบการณ์หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับทางด้านการออกแบบ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณในสายงานอาชีพ และมีความขยัน อดทน

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

18. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการเพื่อการส่งออก และนำเข้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 และปริญญาโท ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50

- หากจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี

- สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

19. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตน่าน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 35 ปี 20. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขานิติศาสตร์ วิทยาเขตน่าน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาทางนิติศาสตร์ (น.ม.) จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 40 ปี 21. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตน่าน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- อายุไม่เกิน 40 ปี

22. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตน่าน

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการทรัพยากร

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- อายุไม่เกิน 35 ปี

23. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิต

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

- สามารถสอนและประจำชั้นในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้

- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน

- ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

- อายุไม่เกิน 35 ปี

24. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรีสากล ประเภทเครื่องลมไม้สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา มนุษยดุริยางควิทยา ดนตรีศึกษา ดุริยางคศาสตร์ ดนตรีสากล หรือมีพื้นฐานสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล

- มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบรรเลงและการควบคุมวงดนตรีสากล ชำนาญประเภทเครื่องลมไม้สากล (แซ็กโซโฟน คลานิเนต ฯลฯ)

25. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรีสากล ประเภทเครื่องลมทองเหลืองสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา มนุษยดุริยางควิทยา ดนตรีศึกษา ดุริยางคศาสตร์ ดนตรีสากล หรือมีพื้นฐานสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล

- มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบรรเลงและการควบคุมวงดนตรีสากล ชำนาญประเภทเครื่องลมทองเหลืองสากล (ทรัมเป็ต ทรอมโบน ฯลฯ)หมายเหตุ บัญชีรายชื่อคุณวุฒิในสาขาวิชาขาดแคลนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1. ระดับปริญญาเอก ทุกสาขาได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท

2. ระดับปริญญาโท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท ในสาขาวิชาขาดแคลน ดังต่อไปนี้

- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

- สาขาภาษาต่างประเทศ

- สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือการจัดการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สาขานิติศาสตร์

- สาขาสถาปัตยกรรม

- สาขาดนตรีสากล

- สาขาภาพยนตร์คอมพิวเตอร์

- สาขาการบัญชี

- สาขาศิลปกรรมหรือออกแบบประยุกต์ศิลป์

ผู้ประสงค์จะสมัครซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ 20 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

- สำเนาใบปริญญาบัตร

- หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน

- หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว

- หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record) ซึ่งแสดงหรือระบุว่าเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญา ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 8 ตุลาคม 2552 อย่างละ 1 ฉบับ (หากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้ใช้ฉบับภาษาไทยประกอบการสมัคร)

- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่ายต้องรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกชุดลงวันที่ 02/10/2009 20:14:13
จำนวนผู้ชม 1468
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ