ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี - โท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี - โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี - โท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างรายละเอียด ดังนี้

1. ลูกจ้าง (บริการประชาชน) ระดับ S2 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพ มหานคร เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 12,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป

- หากมีประสบกาณณ์ด้านรับเรื่องร้องเรียน และบริการประชาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี

- ควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้

2. หัวหน้างาน (พัฒนาคุณภาพ) ระดับ 03 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร

- ด้านการพยาบาล การสาธารณสุข การพัฒนา คุณภาพการให้บริการและหน่วยบริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยผ่านงานระดับหัวหน้างาน

- สามารถใช้ MS Word Excel Power Internet เป็นอย่างดี

- ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างดี หากเคยปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการงานพัฒนาระบบคุณภาพ การขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ หรือลักษณะภารกิจที่ใกล้เคียงกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

3. หัวหน้างาน (ผู้จัดการโครงการ OP in-dividual) ระดับ 03 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการ อย่างน้อย 3 ปี

- ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโน โลยีสารสนเทศอย่างน้อย 2 ปี

- ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น PL/SQL, OS:Windows, Unix, DB:Oracle

- มีทักษะทางด้านการถ่ายทอดความรู้ การจัดทำเอกสาร คู่มือ เพื่อนำเสนอ เผยแพร่

- มีทักษะด้านการบริหารระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารสารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการ การบริหารฐานข้อมูล

- ความมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- ควรมีความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศระบบงานสาธารณสุข มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานให้บริการ

- สามารถทำงานในภาวะกดดันที่เร่งรีบ สามารถ ทำงานนอกเวลางานปรกติได้บ่อยครั้ง

4. หัวหน้างาน (งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ) ระดับ 03 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท (หรือเทียบเท่า) พยาบาลศาสตร์ หรือทางด้านสาธารณสุข

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบเวชระเบียน หรือการบริหารงานคุณภาพ หรือการตรวจประเมินสถานพยาบาลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Internet เป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

- ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเวชระเบียน มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการสร้างหลักประกันสุขภาพ

- มีทักษะในการวางแผน บริหารงานโครงการ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ได้แก่ MS Word Excel และ PowerPoint

- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีความอดทน มีน้ำใจ

- มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี เป็นวิทยากรได้ดี

5. หัวหน้างาน(งานบริการกองทุนย่อย) ระดับ 03 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป พยาบาลศาสตร์ สาธารณ สุขศาสตร์

- มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาล หรือด้านวิชาการในหน่วยงานสาธารณสุข หรืองานการประกันสุขภาพมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ และประมวผลข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Access Internet เป็นอย่างดี

- ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างดี หากเคยปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือลักษณะภารกิจที่ใกล้เคียง กันจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

6. หัวหน้างาน (งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ) ระดับ 03 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เงินเดือน เริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

- มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาล หรือด้านวิชาการในหน่วยงานสาธารณสุข หรืองานการประกันสุขภาพมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี

- สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Access Internet เป็นอย่างดี

- ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน เขียน พูดได้ มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหาได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนในการทำงาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

- มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี

7. หัวหน้างาน (งานบริหารกองทุนโรคไต) สำนักบริหารจัดการโรคเฉพาะ ระดับ 03 เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท)

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล ของรัฐหรือเอกชน หรือด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 5 ปี

- สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Access Internet เป็นอย่างดี

- ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน เขียน พูดได้ มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหาได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนในการทำงาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

- มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความ มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.)ได้เป็นอย่างดี

8. หัวหน้างาน (นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ) ระดับ 03 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้าน System Analyst อย่างน้อย 5 ปี

- สามารถวิเคราะห์ระบบงาน Workflow functionalities, system design,data analysis, interface specification และจัดทำ manual การใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ Customer Requirement/เขียน Software Specification ได้ดี

- สามารถอธิบายงานให้แก่ทีม programmer ได้เป็นอย่างดี

- สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี มีความใฝ่รู้ในเทคโนโลยี และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีประสบการณ์ในการเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 1 ปี ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

- สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานให้บริการ

- สามารถทำงานในภาวะความกดดันที่เร่งรีบ สามารถทำงานนอกเวลาปรกติได้บ่อยครั้ง

9. หัวหน้างาน (งานวัณโรค กลุ่มงานเอดส์และวัณโรค) ระดับ 03 สังกัดกองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- ควรมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ควรมีประสบการณ์การทำงานในชุมชนหรือท้องถิ่น สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Internet เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน มีความสามารถในการบริหารโครงการ (Project ma-nagement) มีความสามารถในการบริหารงานโครงการ (Project management) มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคระห์ฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา) ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nhso.go.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัครและไม่เสียค่าธรรมเนียม

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสัมภาษณ์

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

2. ใบปริญญาบัตร และ Transcript พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ถ้ามี

4. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ปฏิบัติงานเดิม จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบแจ้งการรับเงินเดือน ฉบับจริง

6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ลงวันที่ 30/09/2009 12:53:25
จำนวนผู้ชม 1197
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน