SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงงานยาสูบ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

โรงงานยาสูบ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงงานยาสูบ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงงานยาสูบ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงาน

1. พนักงานรายชั่วโมง 4 (ช่างชั้น 3) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 39.86 บาท สังกัดกองซ่อมบำรุง รยส.4 ฝ่ายผลิต เพศชาย รวม 3 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้าง ชั้น 8 (ชั่วโมงละ 46.72 บาท)

1.1 ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

- เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างกลโรงงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.2. ปวส. เกี่ยวกับช่างทุกสาขา มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

- เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านช่างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.3. ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้า มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

- เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ โรงงานยาสูบจะไม่เพิ่มค่าประสบการณ์สำหรับระยะเวลาที่ผ่านงานมา และสำหรับพนักงานประจำให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ประเภทของผู้สมัคร

1. พนักงานยาสูบประเภทประจำ (ยกเว้นพนักงานที่จ้างบรรจุจากนักเรียนฝึกหัดงาน-โรงงานยาสูบ รุ่นที่ 6 ฝ่ายผลิต)

2. ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 2 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่ถูกเลิกจ้างฐานหย่อนสมรรถภาพ หรือถึงแก่กรรม)

3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 3 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่เกษียณอายุ และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)

4. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่ง ที่ ท.110/2533 ข้อ 4 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่มีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่มีบุตรทำงานอยูในโรงงาน ยาสูบปัจจุบัน)

5. บุคคลภายนอก สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2-5 ต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร) แต่ต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2552) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับสมัครงานของโรงงาน ยาสูบและระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังว่าด้วย คุณสมบัติมาตรฐานของพนักงานยาสูบ

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1839 และ 0-2229-1185 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. และ 12.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 30 บาท โดยจะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขณะเดียวกันโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงานสังกัดกองพัฒนาระบบวิศวรรม กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค และกองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา รวม 13 อัตรา ดังนี้

1. ช่างเทคนิค 3 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 8,610-43,140 บาท เพศชาย 1 อัตรา ให้ได้รับเงินเดือนขั้น 11 (เดือนละ 9,670 บาท) สังกัดกองพัฒนาระบบวิศวกรรม

- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวกับงานโยธา โดยมีความรู้และความชำนาญในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (AutoCAD)

2. ช่างควบคุม 3 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 8,610-43,140 บาท เพศชาย 1 อัตรา ให้ได้รับเงินเดือนชั้น 11 (เดือนละ 9,670 บาท) สังกัดกองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม ศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

3. พนักงานรายชั่วโมง 6 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 52.56 บาท เพศชาย 7 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้าง ชั้น 8 (ชั่วโมงละ 46.72 บาท) สังกัดกองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูป โภค 2 อัตรา

- วุฒิ ปวส. ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. พนักงานรายชั่วโมง 4 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 39.86 บาท เพศชาย 4 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้าง ชั้น 8 (ชั่วโมงละ 46.72 บาท) สังกัดกองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องกัด และเครื่องไสได้ ทั้งนี้ โรงงานยาสูบจะไม่เพิ่มค่าประสบการณ์สำหรับระยะเวลาที่ผ่านงานมา และสำหรับพนักงานประจำให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ประเภทของผู้สมัคร

1. พนักงานยาสูบประเภทประจำ (ยกเว้น พนักงานที่จ้างบรรจุจากนักเรียนฝึกหัดงาน-โรงงานยาสูบ รุ่นที่ 6 ฝ่ายผลิต)

2. ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 2 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่ถูกเลิกจ้างฐานหย่อนสมรรถภาพ หรือถึงแก่กรรม)

3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 3 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่เกษียณอายุ และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)

4. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่ง ที่ ท.110/2533 ข้อ 4 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่มีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่มีบุตรทำงานอยˆูในโรงงานยาสูบ ปัจจุบัน)

5. บุคคลภายนอก สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2-5 ต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องพันพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร) แต่ต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2552) และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับสมัครงานของโรงงานยาสูบ และระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของพนักงานยาสูบ

ผู้ประสงค์ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1839 และ 0-2229-1185 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. และ 12.30-15.30 น. เว้นวันหยุด ราชการผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 30 บาท โดยจะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

- รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (วันสมัคร 1 รูป และวันสอบสัมภาษณ์ 3 รูป) ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษาต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด ทะเบียนบ้านต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด หลักฐานการพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ผู้สมัครต้องนำเอกสารพร้อมสำเนามาให้ครบจึงจะมีสิทธิสมัครสอบ เวลา 08.30-11.00 น. และ 12.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

โรงงานยาสูบ ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯลงวันที่ 23/09/2009 11:22:00
จำนวนผู้ชม 1980
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ