ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับนักวิชาการสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับนักวิชาการสัตวบาล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับนักวิชาการสัตวบาล , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับนักวิชาการสัตวบาล

ด้วย จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งบประมาณประจำปี 2553 ในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะจ้าง และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ
1.1 โครงการการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์
จำนวน 7 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้าง 1 ปี
(ตุลาคม 2552 – กันยายน 2552) จะดำเนินการจ้างและลงนามในสัญญา
ต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรเงิน จากกรมปศุสัตว์แล้วเท่านั้น

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าได้ไม่ตำกว่าทางสัตวบาล หรือ สัตวศาสตร์
2. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
3. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์ออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย หลักฐานทุกฉบับต้องนำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด เวลา และสถานที่
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 28 กันยายน 2552 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

6. วิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด 2 ลำดับแรก โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและสอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้าหากมีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมปศุสัตว์ กำหนดลงวันที่ 23/09/2009 11:21:37
จำนวนผู้ชม 1858
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน