ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รฟม. รับวุฒิปริญญาตรี - โท

รฟม. รับวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รฟม. รับวุฒิปริญญาตรี - โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ รฟม. รับวุฒิปริญญาตรี - โท

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองบริหารสัมปทาน ฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์

1. ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน การจัดการ

- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับปริญญา ตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบรายได้ หรือกำกับดูแลสัญญาสัมปทาน 0-5 ปี

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปร แกรม Micorsoft Office และ Excel เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนอกสำนักงาน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปรกติได้ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว

2. ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกร (สาขาไฟฟ้า)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม 2-5 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์หาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว

3. ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกร (สาขาวิศวกรรมโยธา/ขนส่ง) 2 อัตรา

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง

- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-5 ปี

- มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint เป็นอย่างดี

- หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto- CAD, MS Project Premavera, Arc GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกร (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-5 ปี

- มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

- อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านศิลปศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกวา 2.50 หรือระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25

- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

- มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดทำรายงานการประชุม

- มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Office

ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว

ผู้สนใจต้องระบุตำแหน่งและสังกัดที่ประสงค์จะสมัครให้ชัดเจนเพียง 1 ตำแหน่ง เนื่องจากวันและเวลาในการสอบของแต่ละตำแหน่งอาจตรงกัน

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) (กรณียื่นวุฒิปริญญาโทให้แนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้วย) สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) และสำเนาใบผ่านงาน/ใบรับรองการทำงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 175 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2612-2444 ต่อ 421, 612, 613 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานตั้งอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแมกซ์ และติดกับโยธาธิการและผังเมือง รถเมล์ที่ผ่าน สาย 137, 168, ปอ.137, ปอ.168, ปอ.171, ปอ.517, ปอ.537, ปอพ.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันที่ 25 กันยายน 2552 ทาง www.mrta.co.th 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2246-5733, 0-2246-5744 โทรสาร 0-2246-3687ลงวันที่ 16/09/2009 21:49:40
จำนวนผู้ชม 1398
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน