ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับธุรการ,คอมพิวเตอร์

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับธุรการ,คอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับธุรการ,คอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับธุรการ,คอมพิวเตอร์

ด้วย กรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0802/1155 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
1.1 เจ้าพนักงานธุรการ
1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยกำหนดคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กันยายน 2552
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ค่าธรรมเนียม 50 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียม 100 บาท
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา และทาง http://r12.ldd.go.th

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบในลำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และทาง http://r12.ldd.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
---------------------------------

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริการ
1.1 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสารและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,610 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มี จ.สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
2. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
---------------------------------

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.1 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
1. จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เพื่อใช้ในด้านสารสนเทศ
2. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Web-site ของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์
4. บริการข้อมูล Online ให้กับประชาชน หรือ เกษตรกร
5. ดูแลระบบเครือข่ายของสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
6. ปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
7. ดูแลรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในระดับเบื้องต้นได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,530.- บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มี จ.สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
2. คุณวุฒิปริญญาตรี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผล ด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 09/09/2009 17:35:57
จำนวนผู้ชม 1694
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน