SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับวุฒิปริญญาตรี

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับวุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับวุฒิปริญญาตรี

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ส่วนอำนวยการ

1. นักทรัพยากรบุคคล (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

- มีความสามารถ หรือทักษะในเรื่องระบบปฏิบัติการ Microsoft Office

- มีความรู้ในวิชาการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. นักวิชาการเงินและบัญชี (สช.จังหวัด/อำเภอ) 11 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีความรู้ในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

3. นักวิชาการพัสดุ (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

- มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4. นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

- มีความรู้ในวิชากฎหมายอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ

5. นักประชาสัมพันธ์ (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

- มีความรู้ในงานประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ส่วนแผนงาน

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สช.จังหวัด)

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

- มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สช.จังหวัด/อำเภอ) 9 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์

- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการทำ Website

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ส่วนส่งเสริมวิชาการ

1. นักวิชาการศึกษา (สช.จังหวัด/อำเภอ) 16 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา

- มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และ

- มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ส่วนส่งเสริมการศึกษาอิสลาม

1. นักวิชาการอิสลามศึกษา (สช.จังหวัด/อำเภอ) 11 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางอิสลามศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

- มีความรู้ในวิชาการอิสลามศึกษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังและชี้แจง ผู้อื่นอย่างเหมาะสม

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. นักจัดการทั่วไป (สช.จังหวัด) 8 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์

- มีความรู้ในงานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขา นุการอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ทุกตำแหน่งต้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

หมายเหตุ ค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท

สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ ตั้งแต่วันที่ 7-13 กันยายน 2552 ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และผู้สมัครต้องเสียค่าธรรม เนียมในการสมัคร คนละ 200 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาเอกตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอนุมัติด้วยแล้ว ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญานั้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

2. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน บ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียน สมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับสำหรับหลักฐานตามข้อ 1-2 และ 4-5 ให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยลงวันที่ 09/09/2009 17:34:38
จำนวนผู้ชม 3678
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ