SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.นนทบุรี รับวุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี

อบต.นนทบุรี รับวุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.นนทบุรี รับวุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.นนทบุรี รับวุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 วุฒิ ปวช. อัตราเงินเดือน 5,760 บาท

1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 8 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวน 8 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่การคลัง ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

7. ช่างโยธา ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา

8. ช่างเขียนแบบ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

9. ช่างสำรวจ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา

10. ช่างเครื่องกล ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

11. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา

12. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 7,100 บาท หรือวุฒิ ปวท. อัตราเงินเดือน 6,740 บาท

1. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 5 อัตรา

3. นายช่างผังเมือง ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

4. นายช่างเขียนแบบ ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา

6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

7. นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

8. เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

9. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา

10. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

1. นิติกร ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา

3. สันทนาการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

4. สถาปนิก ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา

6. นักผังเมือง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

7. นักวิชาการและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

8. นักวิชาการคลัง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

9. วิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

10. สารวัตรนักเรียน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

11. บรรณารักษ์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

12. นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

13. นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา

14. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา

15. วิศวกรสุขาภิบาล ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา

16. นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

17. วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา

18. นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา

19. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

20. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา

- รับเฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ

อนี่ง ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ และถึงลำดับที่ที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศนี้ จะนำมาใช้เรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ เว้นแต่ใช้สิทธิในการเลื่อนระดับตามหลักเกณฑ์เท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่เปิดรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด และรายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงาน ก.จ.จ.นนทบุรี หรือ www.nont-pro.go.th โทร. 0-2589-0481-5 ต่อ 131

วิธีการยื่นใบสมัคร

สมัครสอบด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความ ในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุ

ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น

สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐาน กำหนด ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครและเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจัดสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติภายหลัง ที่ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)แล้ว

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัครสอบดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรีกำหนด ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดง ผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 30 กันยายน 2552) จำนวน 1 ฉบับ

- หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสาร โดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งระดับ 1 ค่าธรรมเนียม 100 บาท ตำแหน่งระดับ 2 ค่าธรรมเนียม 100 บาท ตำแหน่งระดับ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาทลงวันที่ 09/09/2009 17:31:47
จำนวนผู้ชม 3482
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ