SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รับครูผู้ช่วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รับครูผู้ช่วย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รับครูผู้ช่วย , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รับครูผู้ช่วย

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการรายละเอียดดังนี้

ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

- ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ พนักงานราชการ และครูสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้าง/หรือสัญญาจ้าง โดยเงินงบประมาณของทางราชการรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยในวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่ามีคุณวุฒิตรงตามประกาศ

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ

5. ใบรับรองแพทย์

6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

7. สำเนาสัญญาจ้างของหน่วยงานที่จัดจ้าง โดยให้ผู้จัดจ้างเป็นผู้รับรองสำเนา

8. ผลการปฏิบัติงาน 10-15 หน้ากระดาษเอ 4 ตัวพิมพ์ขนาด 16

- เป็นผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ตามหน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพงาน ตลอดจนผลที่เกิดกับผู้เรียน โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มเรียบร้อยและสวยงาม

9. ผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้สมัครที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เช่น สื่อ นวัตกรรม หรือผลงานอื่น ๆ เป็นต้น

10. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อตำแหน่งว่าง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

1. ตำแหน่งเลขที่ 1225 โรงเรียนสุเหร่าแคราย

2. ตำแหน่งเลขที่ 1558 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15

3. ตำแหน่งเลขที่ 1575 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา

4. ตำแหน่งเลขที่ 81175 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

5. ตำแหน่งเลขที่ 81492 โรงเรียนการทำมาหากิน

6. ตำแหน่งเลขที่ 80899 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

7. ตำแหน่งเลขที่ 110663 โรงเรียนการทำมาหากิน

หมายเหตุ รวม 7 อัตรา ส่วนสถานศึกษา ช่วงชั้น 3-4 นั้น ยกเว้นการบรรจุวิชาเอกประถมศึกษาและปฐมวัย

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 9 กันยายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและหน่วยสอบ วันที่ 14 กันยายน 2552 คัดเลือกโดยวิธีดังนี้

1. สอบข้อเขียน

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์)

ภายในวันที่ 16 กันยายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลงวันที่ 03/09/2009 15:58:01
จำนวนผู้ชม 4334
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ