SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับนักวิชาการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับนักวิชาการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับนักวิชาการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับนักวิชาการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

1. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท จากต่างประเทศ หรือจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่มีการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ นิติ ศาสตร์ การบัญชี บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน ศาสตร์ หรือภาษาวรรณคดี

- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน

- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2552 ในวันและเวลา ราชการ โทร. 0-2507-7577, 7578, 7579, 7583, 7585

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

2. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. ระดับปริญญาโท 1 ฉบับ

3. สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษากับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

4. สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเป็นเพศหญิง) อย่างละ 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้ที่สอบแข่งขันได้เมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำหลักฐานตัวจริง ข้อ 2-5 พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. กำหนดมายื่นด้วย
ลงวันที่ 02/09/2009 15:23:36
จำนวนผู้ชม 1325
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ